ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 10.04.2018

Особлива інформація на 19.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Губарєв Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

10.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 85300, м. Покровськ, вул. Захисникiв України, буд. 31
4. Код за ЄДРПОУ 01236070
5. Міжміський код та телефон, факс (06239) 2 10 12 , (06239) 2 06 84
6. Електронна поштова адреса office@аp-ukrbud.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

06.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№68(2821), ВIДОМОСТI НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

10.04.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://ukrstroy.prat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

10.04.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}