ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 10.04.2018

Особлива інформація на 19.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

119.04.201750000.00072320.00069.137
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Автопiдприємство "Укрбуд" (Протокол вiд 19.04.2017р. № 1) було прийнято рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв. Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 18.04.2018 року: 1. характер правочинiв - продаж та/або поставка ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн.; Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голову Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на момент прийняття рiшення: 72320 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсотках): 69.14% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5 145 804 штук голосуючих акцiй (голосiв), що складає 99,9765% голосуючих акцiй (голосiв) по вiдношенню до їх загальної кiлькостi. Результати голосування: "ЗА" - 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
219.04.2017150000.00072320.000207.412
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Автопiдприємство "Укрбуд" (Протокол вiд 19.04.2017р. № 1) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 18.04.2018 року: 1. характер правочинiв - купiвля ТМЦ, основних засобiв, послуг, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 150 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голову Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на момент прийняття рiшення: 72320 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсотках): 207.41% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5 145 804 штук голосуючих акцiй (голосiв), що складає 99,9765% голосуючих акцiй (голосiв) по вiдношенню до їх загальної кiлькостi. Результати голосування: "ЗА" - 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.