ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Паритет-аудит"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  32569696
Місцезнаходження  Донецька область, дIн, 83044, м. Донецьк, вул. Комунiстична, буд. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво №3287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  27.11.2003
Міжміський код та телефон  (062)297-21-75
Факс  385-98-10
Вид діяльності  Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис  За результатами дiяльностi у 2011 роцi аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi здiйснює ТОВ "Аудиторська фiрма "Паритет-аудит" (код за ЄДРПОУ 32569696).
 
Найменування  ПАТ "Кредитпромбанк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21666051
Місцезнаходження  м. Київ, дIн, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народiв, буд. 38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 520558
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  08.04.2010
Міжміський код та телефон  (044) 490-72-80
Факс  (044) 490-72-28
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис  ПАТ "Кредитпромбанк" надає депозитарнi послуги вiдповiдно до договору, укладеному мiж товариством та зберiгачем (Договiр № ЗЕ 01.011I10 вiд 06.12.2010 р.), а саме: вiдкриває на iм'я Депонентiв рахунки у цiнних паперах та зараховує цiннi папери на рахунки цих Депонентiв; зберiгає цiннi папери на рахунках власника; надає виписки з рахунку у цiнних паперах; вносить змiни до реквiзитiв власника цiнних паперiв; здiйснює ведення рахункiв у цiнних паперах Депонентiв згiдно Договору на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах; здiйснює надання iнших послуг що передбаченi Законодавством.
 
Найменування  ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  м. Київ, дIн, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 585-42-40
Факс  (044) 585-42-40
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає депозитарнi послуги вiдповiдно до договору, укладеному мiж товариством та депозитарiєм (Договiр № Е2756I10 вiд 14.12.2010 р.).