ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Товариство "Красноармiйське автопiдпиємство "Укрбуд"" було створено у 1994 роцi внаслiдок викупу орендованого державного майна по договору купiвлi-продажу №152 вiд 10 березня 1994року. Засновниками Товариства були фiзичнi особи, члени органiзацiї орендаторiв Орендного пiдприємства "Красноармiйська авiтобаза". Загальна кiлькiсть засновникiв - 554 фiзичнi особи. Статутний капiтал складав 105531,72 гривнi та був подiлений на 12047 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 8,76грн. Випуск акцiй зареєстрований Донецьким територiальним управлiнням Держаної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 19 листопада 1999 року, реєстрацiйний № 312I05I1I99. Форма випуску акцiй - документарна. Органiзацiйна структура пiдприємства складала єдину автоколону вантажного транспорту, авторемонту майстерню та апарат управлiння.
У липнi 2005 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про залучення на Пiдприємство додаткових обiгових коштiв у розмiрi
1 463 244,12 грн. шляхом здiйснення додаткової емiсiї акцiй на вказану суму i збiльшення таким чином розмiру Статутного капiталу до 1 568 775,84 грн. Додатковi кошти були направленi на придбання вантажних автомобiлiв КрАЗ для перевезення породи в технологiчному режимi шахти.
Загальними зборами акцiонерiв 09 липня 2007р. було прийняте рiшення про збiльшення розмiру статутного фонду шляхом випуску нових акцiй. Таким чином Статутний капiтал Товариства склав 24 392 885,76 грн.( 2 784 576 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 8,76грн.). Фiнансовi кошти вiд продажу акцiй були направленi на придбання транспортної технiки та механiзмiв, а саме автобусiв, легкових та вантажних автомобiлiв. Змiнилася органiзацiйна структура пiдприємства - утворились двi автоколони - пасажирського та легкового транспорту, прийнятi в оренду промисловi споруди та обладнання.
Загальними зборами акцiонерiв 24 червня 2008р. було прийняте рiшення про збiльшення розмiру статутного фонду. Метою додаткового випуску було залучення додаткових фiнансових коштiв на розвиток виробничої та iншої дiяльностi пiдприємства. Розмiр Статутного капiталу Товариства склав 45 087 860,16 грн.( 5 147 016 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 8,76грн.).
Загальними зборами акцiонерiв 30 липня 2010р. було прийняте рiшення про збiльшення розмiру статутного фонду та викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Додатковi кошти було направлено на придбання механiзмiв, БеЛАЗiв та спецiальної технiки. Утворилась додатково автоколона спецiальної технiки, яка знаходиться безпосередньо на промисловiй територiї Замовника послуг - Фiлiї "Збагачувальна фабрика ЗАТ "ДМЗ".
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011 року було прийняте рiшення про змiну назви Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" та про проходження процедури дематерiалiзацiї акцiй Товариства. Нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (у бездокументарнiй формi iснування) було отримано Товариством 21.07.2011 року за номером 993I1I10 дата реєстрацiї 01.11.2010 року. Попереднє свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №376I1I08 вiд 19.09.2008 року втратило чиннiсть.
Важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) протягом 2011 року не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Органiзацiйна структура:

1. Апарат управлiння:
1.1. Голова правлiння
1.2. Замдиректора з економiки
1.3. Замдиректора з безпеки руху
1.4. Замдиректора з корпоративної культури
1.5. Старший iнспектор з кадрiв
1.6. Юрисконсульт
1.7. Бухгалтерiя
1.8. Економiчний вiддiл
1.9. Iнженер з безпеки руху
1.10. Iнспектор з кадрiв
1.11. Секретар
2. Гаражна служба
2.1. Служба єксплуатацiї
2.2. Автоколона № 1 (88 одиниць транспортних засобiв)
2.3. Автоколона № 2 (65 одиниць транспортних засобiв)
2.4. Автоколона № 3 (59 - ТЗ, 9 одиниць спецiальної технiки)
2.5. Автоколона № 4 (17 - ТЗ, 24 одиницi спецiальної технiки)
3. Виробничо - технична служба
3.1. Виробничо - технiчний вiддiл
3.2. Авторемонтна мастерська
3.2.1. Шиномонтажний цех
3.2.2. Сварочний цех
3.2.3. Мийка
3.3. Контрольно - техничний пункт
3.3.1. Сторожева охорона
3.4. Служба матерiально - техничного забезпечення
3.5. Вiддiл головного механiка
3.5.1. Котельна
3.5.2. Обслуговуваючий участок
4. Складське господарство
4.1.Центральний склад
4.2. Склад ПММ
4.3. Пункт прийому - вiдвантаження ПММ"
Представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство немає.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй по реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно до облiкової полiтики:

Визнати основними засобами матерiальнi активи, якi пiдприємство з
здобуде з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв,
надання послуг, здачi в оренду iншим особам або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного
використання яких бiльше одного року (або операцiйного циклу) i вартiсть
бiльше 1000 грн.
Первинну оцiнку та облiк основних засобiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважати окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
Вважати матерiальнi активи зi строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу) вартiстю менше 1000 грн. (без урахування ПДВ) iншими необоротними матерiальними активами.
Критерiєм вiднесення об'єкта основних засобiв до iнвестицiйної нерухомостi вважати використання його в цiлях отримання орендних платежiв таIабо збiльшення власного капiталу в розмiрi, що перевищує 50% площi об'єкта.
Iнвестицiйної нерухомостi на дату балансу вiдображати за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi та вигод вiд її вiдновлення.
Застосовувати наступну класифiкацiю iнвестицiйної нерухомостi:
- земля;
- будiвлi i споруди.
Амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати за прямолiнiйним методом.
Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв та бiблiотечних фондiв нараховувати в першому мiсяцi використання їх у розмiрi 100% вартостi.
Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних мате-
матерiальних активiв i лiквiдацiйну вартiсть визначає постiйно дiюча
комiсiя, яка затверджується цим наказом (додаток 2).
Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi преоцененного об'єкта щомiсяця включати пропорцiйно нарахованої амортизацiї до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу.
Первинну оцiнку та облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно з
П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку вважати окремий об'єкт
нематерiальних активiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виробляти протягом строку їх
корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Переоцiнку об'єктiв нематерiальних активiв не проводити через вiдсутнiсть активного
ринку за ним.
Товарно-матерiальних цiнностей визнавати, оцiнювати i враховувати згiдно
вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв
визнавати їх найменування.
Транспортно-заготiвельнi витрати включати в собiвартiсть придбаних
запасiв або загальною сумою вiдображати на окремих субрахунках кожного рахунку облiку
запасiв з подальшим їх розподiлом за середнiм вiдсотком.
Применять наступнi методи оцiнки вибуття запасiв:
- при вiдпуску у виробництво, продажу, безоплатної передачi та iншому вибуттi:
собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО) - запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили на пiдприємство.
Предмети з термiном використання менше одного року, якi супроводжують
виробничий процес протягом звiтного перiоду, враховувати як "Малоцен-
вi та швидкозношуванi предмети". Бiльше одного року можуть використовуватися
МШП такi як iнструмент, господарський iнвентар, спецiальний одяг i взуття. У
момент передачi таких активiв в експлуатацiю списувати їх з балансу з одночасною
органiзацiєю їх оперативного облiку за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдним особам
протягом строку фактичного використання таких предметiв.
Спецодяг, видану в пiдзвiт працiвникам, зважати на особових картках
останнiх протягом встановленого термiну його використання.
Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до П (С) БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Величину резерву сумнiвних боргiв обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Створювати забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати по пiдроздiлам i коефiцiєнта, обчисленого ставленням рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.
Визнання, оцiнка та облiк зобов'язань здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 11
"Зобов'язання".
Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 15
"Дохiд". Оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг
здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи; при цьому в бухгалтерському облiку
доходи повиннi вiдображатися у звiтному перiодi пiсля оформлення акта про виконання
робiт (надання послуг), застосовувати спосiб вивчення виконаної роботи, за
винятком випадкiв, коли дохiд вiд надання послуг не може бути достовiрно
визначено.
Оцiнку ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначати методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 16
"Витрати". Облiк витрат на виробництво й калькулювання виробничої
собiвартостi робiт, послуг здiйснювати iз застосуванням нормативного методу.
Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї-
цiї (робiт, послуг) встановити згiдно з додатком 2.
Взяти в якостi бази розподiлу змiнних i постiйних розподiлених
загальновиробничих витрат обсяг виконаних послуг (машино-година).
Перелiк i склад змiнних i постiйних загальновиробничих витрат
затвердити у додатку 3.
До витрат майбутнiх перiодiв вiдносити суми за передплату перiодичних видань,
оплату страхових платежiв та iншi витрати, що пiдлягають вiднесенню до наступних
облiкових перiодах.
Капiталiзувати фiнансовi витрати, що вiдносяться до що квалiфiкується активiв.
Перелiк квалiфiкованих активiв встановлювати наказом по мiрi їх визнання. Перiодом часу, визначеного iстотним для класифiкацiї активу, вважати перiод бiльше трьох мiсяцiв.
Фiнансовi активи, придбанi в результатi систематичних операцiй,
визнавати на дату виконання контракту.
На пiдприємствi застосовуються форми i системи оплати працi вiдповiдно до умов, передбачених колективним договором.
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображати в сумi зазначених активiв i зобов'язань, визначених на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату промiжної фiнансової звiтностi.
Встановити прiоритетним господарський вид сегмента. Звiтними вважати наступнi види господарського сегмента:
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
приватного акцiонерного товариства
"Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд"
за 2011 рiк

Адресат: акцiонери ПрАТ "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АП "УКРБУД"
керiвництво ПрАТ"КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АП "УКРБУД"
м. Донецьк
2012 р.

Вступний параграф:

Основнi вiдомостi про емiтента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" (далi по тексту - Товариство).
Код за ЄДРПОУ: 01236070.
Мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Красноармiйськ, вул. Днiпропетровська,31.
Дата проведеної державної реєстрацiї: Зареєстровано Виконавчим комiтетом Красноармiйської мiської ради Донецької областi 30.05.1994 р., Свiдоцтво А00 292013.

Опис обсягу аудиторської перевiрки.
Незалежну перевiрку проведено у вiдповiдностi до Закону України про "Аудиторську дiяльнiсть" вiд 14 вересня 2006 р. N 140-V, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих рiшенням Аудиторської палати України вiд 31 березня 2011 р. N 229I7 в якостi нацiональних, зокрема Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 700, 705, 706, 720. Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Незалежну перевiрку проведено з урахуванням "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженим рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360.

Перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:

o Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2011 року.
o Звiт про фiнансовi результати (Форма №2) за 2011 рiк.
o Звiт про рух грошових коштiв (Форма №3) за 2011 рiк.
o Звiт про власний капiтал (Форма №4) за 2011 рiк.
o Примiтки до фiнансової звiтностi за 2011 рiк.

Облiкова полiтика Товариства:

Облiкова полiтика Товариства базується на Нацiональних П(С)БО в Українi та затверджена наказом по Товариству:

Визнати основними засобами матерiальнi активи, якi пiдприємство з здобуде з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року (або операцiйного циклу) i вартiсть бiльше 1000 грн.
Первинну оцiнку та облiк основних засобiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважати окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
Вважати матерiальнi активи зi строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу) вартiстю менше 1000 грн. (без урахування ПДВ) iншими необоротними матерiальними активами.
Критерiєм вiднесення об'єкта основних засобiв до iнвестицiйної нерухомостi вважати використання його в цiлях отримання орендних платежiв таIабо збiльшення власного капiталу в розмiрi, що перевищує 50% площi об'єкта.
Амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати за прямолiнiйним методом.
Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв та бiблiотечних фондiв нараховувати в першому мiсяцi використання їх у розмiрi 100% вартостi.
Товарно-матерiальних цiнностей визнавати, оцiнювати i враховувати згiдно вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавати їх найменування.
Транспортно-заготiвельнi витрати включати в собiвартiсть придбаних запасiв або загальною сумою вiдображати на окремих субрахунках кожного рахунку облiку запасiв з подальшим їх розподiлом за середнiм вiдсотком.
Применять наступнi методи оцiнки вибуття запасiв:
- при вiдпуску у виробництво, продажу, безоплатної передачi та iншому вибуттi:
собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО) - запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили на пiдприємство.
Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до П (С) БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Величину резерву сумнiвних боргiв обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Створювати забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати по пiдроздiлам i коефiцiєнта, обчисленого ставленням рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.
Капiталiзувати фiнансовi витрати, що вiдносяться до що квалiфiкується активiв.
На пiдприємствi застосовуються форми i системи оплати працi вiдповiдно до умов, передбачених колективним договором.
У собiвартiсть реалiзованої продукцiї включати витрати на придбання проданих запасiв, визначено згiдно П(С)БО №9.Концептуальна основа, використана при складаннi фiнансової звiтностi ПрАТ "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", визначається Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, iз змiнами та доповненнями, iншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi:
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
- вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають особливостям дiяльностi товариства;
- розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з цiллю виключення суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.


Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi:
Обов'язок аудитора полягає у висловлюваннi думки про достовiрнiсть наданої фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту.
Аудит включає проведення процедур, необхiдних для отримання аудиторських доказiв у вiдношеннi числових показникiв i примiток до фiнансової звiтностi. Вибiр належних процедур 'рунтується на професiйнiй думцi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого спотворення фiнансової звiтностi внаслiдок фiнансових зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає розгляд системи внутрiшнього контролю за пiдготовкою i достовiрнiстю фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, застосовних в даних обставинах, але не для цiлей висловлювання думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. Окрiм цього, аудит включає оцiнку доцiльностi вживаної облiкової полiтики i об'рунтованостi допущень, зроблених керiвництвом, а також оцiнку представлення фiнансової звiтностi в цiлому.
Тобто Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.

МСА 705 розглядає вiдповiдальнiсть аудитора за надання вiдповiдного звiту за обставин, якщо, формулюючи думку згiдно з МСА 700, аудитор доходить висновку про необхiднiсть модифiкацiї аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi.

Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки
До модифiкацiї думки аудитора призвело наступне:
Аудитор не приймав участi в проведеннi iнвентаризацiї оборотних i необоротних активiв та зобов'язань, тому не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об'рунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, викладенi у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки", не є суттєвими та всеохоплюючими щодо: невiдповiдностi нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку або Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi розкриття iнформацiї; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента (МСА 570); невiдповiдностi iнших фактiв та обставин, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi в цiлому.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує об'рунтовану пiдставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.
На думку аудитора:
дiйсний фiнансовий стан та результат дiяльностi ПрАТ "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки", в цiлому вiдповiдає рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2011 р.;
визначена концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана при складаннi фiнансових звiтiв, вiдповiдає дiючому законодавству України в сферi бухгалтерського облiку та звiтностi;
iнформацiя в фiнансових звiтах, якi вiдповiдають дiючому законодавству України в сферi бухгалтерського облiку та звiтностi, за винятком невiдповiдностей, викладених у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки", вiдображена достатньо справедливо й достовiрно, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Iнша допомiжна iнформацiя

Висловлення думки щодо вiдповiдностi чистих активiв вимогам законодавства.
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про те, що розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства (47 805 тис. грн.) вiдповiдає вимогам положенням п.3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.

Висловлення думки щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, на пiдставi МСА 720, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок, що iнша iнформацiя, яка розкривається емiтентом та подається до Комiсiї згiдно iз "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 не мiстить значних невiдповiдностей чи викривлень, та у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає перевiренiй фiнансовiй звiтностi.

Висловлення думки щодо виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2011 роцi вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) Вартiсть активiв станом на 31.12.2010 року складає 55025 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 5503 тис. грн.

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, аудитори можуть зробити висновок про те, що виконання значних правочинiв протягом звiтного перiоду вiдповiдало вимогам Статуту Товариства та ст. 70 Роздiлу XIII Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 р. N 514-VI.

Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010 за N 80I17375.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства (назва) здiйснюється вiдповiдно до:
- роздiлу 9 Статуту, затвердженого 29 квiтня 2011 року;
- рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №1 вiд 29 квiтня 2011 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- правлiння,
- ревiзiйна комiсiя.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29 квiтня 2011 року).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положенням про наглядову раду (затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд 29 квiтня 2011 року).
Товариством затвердженi Положення про правлiння акцiонерного товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю, Положення про загальнi збори, та Положення про Наглядову раду (протокол №1 вiд 29 квiтня 2011 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзором та ТОВ "Аудиторська фiрма "Паритет - аудит" (на пiдставi договору №67-а вiд 06 березня 2011 року).
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2010 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї вiд 29 квiтня 2011 року, не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2010 рiк.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора - ТОВ "Аудиторська фiрма "Паритет - аудит" вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010 за N 80I17375.

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Аудитор, згiдно з МСА 240, несе вiдповiдальнiсть за отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Паритет - аудит".
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3287 , видане рiшенням АПУ вiд 27.11.2003 р. № 129. Термiн дiї - до 30 жовтня 2013 року.
83044, м. Донецьк, вул. Комунiстична, 4.
(062) 385-98-10.

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр № 67-А вiд 06 березня 2012 р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудит проводився з 12.03.2012 по 16.03.2012 р.

Дата видачi звiту: 16.03.2012р.

Звiт незалежного аудитора виконано у трьох оригiнальних примiрниках, один з яких залишено в архiвi аудиторської фiрми.

Директор I. Ю. Захаркiна
(Сертифiкат серiї А № 003626 вид. Аудиторською
палатою України 29.01.99 р., термiн дiї до 29.01.13)


Аудитор А. М. Козлов
(Сертифiкат серiї А № 003628 вид. Аудиторською
палатою України 29.01.99 р., термiн дiї до 29.01.13)


Адреса: 83044, м. Донецьк, вул. Комунiстична, 4.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види послуг, якi надає емiтент: Акцiонерне товариство надає послуги по перевезенню вантажiв та пасажирiв, здiйснює оптова торгiвля ПММ, виконує ремонт транспортних засобiв та механiзмiв, а також здання в оренду примiщення.
Види послуг Обсяг виробництва,
тис.грн.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Автоперевезення 9987,9 22974,1 54041,2 58807,4 85223,9 124915,6
Оптова торгiвля
товарами та ПММ 24,4 2017,8 9315,2 46471,2 5405,3 14518,6
Ремонт транспортних
засобiв 104,1 106,5 20,7 16,3 18,2 38,9
Оренднi послуги 36,2 29,6 46,4 48,4 18,0 3,9
1iншi доходи 14,1 20,8 5,0 - 86,5 3,0
ВСЬОГО 10166,7 25148,8 63428,5 105343,3 90752,0 139480,0

Виконання технiко-експлуатацiйних показникiв в динамiцi за 2009-2011 р. по ПрАТ "Красноармiйське АП "Укрбуд"
Од.вим. 2009 2010 2011
1. Середньооблiкова
кiлькiсть автомобiлiв, од.: 233 235 262
Вантажнi 75 75 90
Спецiальнi 23 22 28
Пасажирськi 105 108 111
Спецтехнiка i механiзми 30 30 33
2. МашиноIгодини у нарядi, тис.:
МашIгод. 775 811 898
Вантажнi 218 245 281
Спецiальнi 56 62 76
Пасажирськi 439 418 447
Спецтехнiка i механiзми 62 86 94
3. Пробiг: тис. км. 12801 13795 15575
Вантажнi 3359 3670 4274
Спецiальнi 750 844 1015
Пасажирськi 8690 9279 10286
4. Показники ефективностi виробництва
КТГ 0,914 0,921 0,886
КIП 0,712 0,765 0,770

Послугами по перевезенню вантажiв та пасажирiв користуються переважно пiдприємства Донецької областi. Основними замовниками послуг є ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське", Фiлiя "Збагачувальна фабрика ПрАТ "Донецьксталь -МЗ", СПС "Енерго".
На дiяльнiсть емiтента в цiлому впливає економiчна полiтика в країнi. На стан автотранспортних пiдприємств негативно впливають такi фактори:
- вiдсутнiсть державної програми по пiдтримцi та розвитку галузi;
- високi цiни на паливно-мастильнi матерiали та запчастини;
- тяжкий стан вугiльної та металургiйної промисловостi, якi являються основними замовниками вантажного та пасажирського автотранспорту;
- вiдсутнiсть системного пiдходу Мiнiстерства транспорту України на вирiшення проблем галузi.
Основнi ризики, характернi для дiяльностi автотранспортних пiдприємтсв:
- ризик пiдвищенняiмовiрностi виникнення автотранспортних пригод внаслiдок збiльшення кiлькостi автотранспортних засобiв на шляхах;
- ризик втрати позицiй на ринку внаслiдок пiдвищення рiвня конкуренцiї;
- ризик зниження рентабельностi послуг з перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом внаслiдок невiдповiдностi тарифiв на перевезення собiвартостi послуг.
Крiм того, на дiяльнiсть Товариства здiйснюють певний вплив сезоннi змiни у формi зростання кiлькостi дорожньо-транспортних пригод, збiльшення споживання паливно-мастильних матерiалiв в зимовий час.
Заходи по зниженню ризикiв до прийнятого рiвня:
- впровадження та контроль ефективностi профiлактичних заходiв з безпеки руху (iнструктажi водiїв, передрейсовi технiчнi обслуговування та огляди автотранспортних засобiв, медичне обслуговування водiїв, взаємодiя та соцiальна робота з учасниками дорожнього руху з метою пропагування дотримання правил дорожнього руху);
- пiдвищення рiвня обслуговування пасажирiв та конкурентноздатностi послуг Товариства шляхом впровадження нових технологiй перевезень, в основному, за рахунок експлуатацiї бiльш сучасних та комфортних транспортних засобiв;
- система-тична робота з органами мiсцевої влади з метою полiпшення та ремонту дорожнього покриття в регiонi перевезень, що регулюються рiшеннями таких органiв;
- робота з постачальниками паливно-мастильних та iнших матерiалiв з метою укладання бiльш вигiдних угод, пошук вигiднiших схем постачання товариства необхiдними ТМЦ;
- збiльшення обсягiв виробництва продукцiї.
Канали збуту: переважно перевезення вантажiв та пасажирiв, робота механiзмiв та спецiальної технiки в м. Красноармiйськ, Красноармiйському районi та мiстах Донецької областi.
Методи продажу: продаж проходить по прямим договорам зi споживачами.
Джерела сировини: : основними постачальниками запчастин та паливно-мастильних матерiалiв: ТОВ "Схiднафтотрейд", ТОВ "Трiєст Дон", ТОВ "Атлант", ТОВ "Iнтербус", ТОВ "Ессенс - Премiум"", ПрАТ "Доецьксталь - МЗ". Саме цi постачальники за основними видами сировини та матерiалiв займають бiльше 10% в загальному об'мi постачання.
Доступнiсть сировини: Проблем з закупiвлею запчастин та паливно-мастильних матерiалiв не має. Спостерiгається зростання цiн на запчастини на паливно-мастильнi матерiали в середньому на 10%.
Конкуренцiя в галузi: Не спостерiгається конкурентний вплив з боку iнших перевiзникiв, оскiльки пiдприємство є крупним постачальником рiзноманiтних транспортних послуг.Товариство займає досить стiйке положення на ринку.
Перспективнi плани розвитку емiтента: Товариство має на метi розширити дiяльнiсть по збiльшенню напрямкiв пасажирських перевезень у зв'язку з потребами в трудових ресурсах Замовника, надання послуг з ремонту та технiчному обслуговуванню транспортних засобiв Замовникiв з допомогою нового устаткування.
Особливiстю стану галузi є те, що галузь представлена в основному приватними пiдприємствами з невеликою кiлькiстю транспортних засобiв з значним перiодом єксплуатацiї, а внаслiдок цього -незадовiльним технiчним станом. Великi спезiалiзованi пiдприємства, якi обслуговували такi галузi виробництва, як будiвництво, металургiю, вугiльну промисловiсть та iншi, притаманнi регiону, зникли. Разом з цим зникли i вимоги до професiоналiзму водiїв та технiчного стану транспортних засобiв з боку держави. Особливо це стосується перевезень пасажирiв.
Особливiстю дiяльностi пiдприємства є виконання майже всiх видiв автомобiльних перевезень, зокрема: пасажирськi перевезення автобусами та легковими автомобiлями, вантажнi перевезення, послуги спецiалiзованного транспорту, спецiальної технiки та механiзмiв. Пiдприємство є найбiльшим в мiстi та одним з найбiльших в областi по кiлькостi транспортних засобiв та чисельностi працiвникiв, та обслуговує самi потужнi пiдприємства регiону.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 2007рiк.
Надiйшло основних засобiв на суму 20138,5тис.грн. Збiльшена вартiсть будинкiв за рахунок зроблених ремонтiв на 519,4тис.грн.
Придбано: - транспортних засобiв на 19452,1тис.грн.( вантажнi, легковi, спецiальнi автомобiлi, механiзми, причепи -136 одиниць),
- машин та обладнання на 108,5тис.грн. (комп'ютерна та офiсна технiка,);
- iнвентар на 1,1тис.грн. ( меблi);
- iнших основних засобiв на 3,5тис.грн. ( автомагнiтола);
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв на 23,0тис.грн.
Вибуло основних засобiв на суму 92,7 тис.грн., з них: - лiквiдовано на 109,5тис.грн. (транспортнi засоби,камери холодильнi, насоси, офiснi меблi, телефони, госпiнвентар) з причини непрацездатностi;

2008 рiк
Надiйшло основних засобiв на 12207,0тис.грн. Збiльшена вартiсть будинкiв за рахунок зробленних ремонтiв на 362,0 тис.грн.
Придбано: - машин та обладнання на 1095,0 тис. грн (верстати, устаткування токарне, свердлильне, комп'ютерна та офiсна технiка, прес, обладнання АЗС та iнше);
-транспортних засобiв на 10714,0тис.грн.(легковi автомобiлi- 7 одиниць, сасоскиди БелАЗ -5 одиниць, сасоскиди MAN-2одиницi, бульдозери-3 одиницi, екскаватор-1одиниця та iнше);
- iнвентаря на 4,0 тис.грн.(меблi офiснi);
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 31,0 тис.грн.
Вибуло основних засобiв на суму 127 тис.грн., з них: - реалiзовано: машин та обладнання залишковою вартiстю 2,0тис.грн., iнструменти, прилади, iнвентар залишковою вартiстю 0,03тис.грн.; - лiквiдовано: транспортнi засоби залишковою вартiстю 3,2тис.грн., машини та обладнання залишковою вартiстю 19,8 тис. грн., та iнструменти, прилади, iнвентар залишковою вартiстю 0 тис. грн.

2009 рiк
За 2009 рiк надiйшло основних засобiв на 8447 тис.грн. Збiльшена вартiсть будинкiв а рахунок зробленних ремонiв на 1714,7 тис.грн.
Придбано: - будинкi, споруди на 58,3 тис. грн.( вагон-битовка);
- машин та обладнання на 190 тис. грн.( комп'ютерна та офiсна технiка, сварювальне обладнання, автонавантажувач);
- транспортнi засоби - 6406тис. грн.(лiгковi автомобiлi 7одиниць, автобуси 6 одинць, екскаватор, вiброкатки та iнше);
- iнвентаря на 30 тис.грн.( меблi офiснi)
- iнших основних засобiв на 1 тис.грн.;
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 47 тис.грн.
Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 346,0 тис.грн., з них: - реалiзовано: транспортних засобiв залишковою вартiстю 15,6 тис. грн., лiквiдовано: транспортнi засоби залишковою вартiстю 0,8тис.грн., машини та обладнання залишковою вартiстю 0,5 тис. грн., та iнструменти, прилади, iнвентар залишковою вартiстю 0,03 тис. грн. у зв'язку з недоцiльнiстю їх подальшого використання у фiнансово-господарськiй дiяльностi.

2010 рiк
За 2010 рiк надiйшло основних засобiв на 11356,0 тис.грн. Збiльшена вартiсть будинкiв за рахунок зроблених ремонтiв на 2088,0тис.грн
Придбано основних засобiв на 8511,0тис.грн. :
- машин та обладнання на 688 тис. грн. (комп'ютерна та офiсна технiка, трансформатор, насос та iнше);
- транспортнi засоби - 8511,0 тис. грн. (лiгковi, вантажнi автомобiлi, механiзми 13 одиниць);
- iнвентаря на 32,0 тис.грн. (iнформацiйнi стенди);
- iнших основних засобiв на 22 тис.грн.;
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 15 тис.грн.
Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 131,0 тис.грн., з них:
- будинкi, споруди на 8,0 тис. грн.(модернiзацiя виробничих цехiв- замiна ворiт);
- машин та обладнання на 23 тис. грн.(списання - блокiв випрямiтелiв, станков, насосiв);
- транспортнi засоби - 87 тис. грн.( списання причепiв 2 одиницi, автомобiлiв 4одиницi, трактора);
- iнвентаря на 1,0 тис.грн.;
- iнших основних засобiв на 10,0 тис.грн.;
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 1,0 тис.грн.
Собiвартiсть списаних необоротних активiв - 11тис.грн. Дохiд вiд лiквiдацiї необоротних активiв - 51,0тис.грн. У 2010 роцi списано дебiторської заборгованостi з закiнченим строком позивної давностi на 1,1 тис.грн. Iншi види активiв не мали суттєвого впливу на iнформацiю про основнi придбання або вiдчудження активiв за останнi 5 рокiв.
Пiдприємство планує придбання: самоскидiв кар'єрних БелАЗ, вантажних автомобiлiв в кiлькостi 15 одиниць, крана КС 55722, обладнання: верстатiв, стендiв для ремонту двигунiв, ТНВД, шиномонтажного, устаткування свердлувальне, офiсних меблiв комп'ютерної та офiсної технiки та iнше.

За 2011 рiк надiйшло основних засобiв на 13995,0 тис.грн. Збiльшена вартiсть будинкiв за рахунок зроблених ремонтiв на 1870,0тис.грн
Придбано основних засобiв на 12111,6 тис.грн. :
- машин та обладнання на 707 тис. грн. (комп'ютерна та офiсна технiка, зварювальне обладнання, верстати та iнше);
- транспортнi засоби - 11307,0 тис. грн. (автобус, вантажнi автомобiлi, механiзми 28 одиниць);
- iнвентаря та приладiв на 57,0 тис.грн. (меблi, прилади);
- iнших основних засобiв на 4тис.грн.;
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 50 тис.грн.
Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 155,0 тис.грн., з них:
- машин та обладнання на 36 тис. грн.(списання - компресори, верстати, стенди);
- транспортнi засоби - 102 тис. грн.(автомобiлiв 3одиницi);
- iнвентаря на 1,0 тис.грн.;
- iнших основних засобiв на 16,0 тис.грн.
Для залучення на Пiдприємство додаткових обiгових коштiв придбанi три векселi номинальною вартiстю 1000 тис.гривен за цiною придбання 155 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Динамiка змiни вартостi основних засобiв за останнi 5 роки ( за первiсною вартiстю), тис. грн.:
Найменування групи ОЗ 2007 2008 2009 2010 2011
Будинки, споруди 1923,8 2270 4022 6102 7972,0
Машини та обладнання 450,7 1464,0 1412,0 2077,0 2748,0
Транспортнi засоби 23723,4 34424,0 40779,0 49203,0 60408,0
iншi 92,3 112,0 158,0 214,0 128,0
Всього: 26190,2 38270,0 46371,0 57596,0 71256,0
Основнi активи Товариства утримуються в належному технiчному станi шляхом проведення технiчного обслуговування та ремонтiв.
Виробничi потужностi:
- Адмiнiстартивна будiвля, виробничi будiвлi та сортивно-оздорлюючий комплекс;
- споруди (автореммайстерня з ремонту автомобiлiв, шиномонтажний цех, мийка автомобiлей, котельна, площа для стоянки транспортних засобiв, iнше) ;
- машини та обладнання (устаткування та прилади цехiв з ремонту двигунiв, токарного вiддiлення, ремонту паливної апаратури, ремонту енергообладнання транспортних засобiв, iнше);
- транспортнi засоби (вантажнi автомобiлi в кiлькостi 118 одиницi, автобуси та лiгковi автомобiлi в кiлькостi 111 одиниць, механiзми в кiлькостi 33 одиницi);
- iнструменти, прилади, iнвентар;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Ступiнь використання обладнання - 98 %.
Мiсцезнаходження основних засобiв: Донецька обл., м.Красноармiйськ, вул.Днiпропетровська, 31, Красноармiйський район, головна промислова площадка ВАТ "ВК"Шахта "Красноармiйська-Захiдна №1".

Товариство сдає в оренду чатково нежилi примiщення за адресою: м. Красноармiйськ, вул. Днiпропетровська, 31. Права та обов'язки орендодавця: - Має право виконувати перевiрку порядку виконання орендодавцем об'єкту 1 раз на тиждень; - Розiрвати в односторонньому порядку договiр оренди та наполягати на поверненнi об'єкту оренди, якщо орендар не вносить орендну плату та iншi платежi у термiн, встановлений цим договором. Орендар не має права проводити перебудову, перепланування об'єкти, передавати виконання своїх зобов'язань за цим договором iншим юридичним i фiзичним особам.
Вартiсть взятих в операцiйну оренду основних засобiв у тому числi: - будiвлi, споруди це промисловi примiщення пункту прийому палива. АЗС та ремонтна зона автоколони №3 за адресою с. Удачне донецької областi, 13 одиниць транспортних засобiв -вартiсь об'єктiв оренди - 4011 тис. грн.;

Автомобiльний транспорт є джерелом забруднення повiтря, приймаються заходи по зниженню шкiдливих вибросiв в атмосферу (вуглеводiв, азоту, оксидiв) шляхом: - регулювання паливної апаратури; - вибору при руху транспорту оптимальної швидкостi в залежностi вiд стану шляхiв. Автотранспортнi пiдприємства є джерелом забруднення у виглядi викидiв в атмосферу шкiдливих речовин у газообразному станi (вуглеводнiв, оксидiв азоту). Внаслiдок даних обставин Товариство сплачує збiр за забруднення навколишнього середовища, що вiдволiкає кошти Товариства з обiгу та погiршує його фiнансовий стан.
Товариство сплачує збiр за забруднення навколишнього середовища стацiонарними джерелами викидiв у атмосферу, тимчасове зберiгання промислових вiдходiв ( автошини бIу, мастила вiдпрацьованi, металобрухт, фiльтри вiдпрацьованi, лампи люмiнiсцентнi, брухт акумуляторних батарей)). Вiдповiдно укладених договорiв з потачальниками послуг з утiлiзацiї вiдходiв сплачено 10,2тис.грн., реалiзовано мастил вiдпрацьованих в кiлькостi 815л на суму 5,1тис.грн, , брухт акумуляторних батарей на суму 46,8тис.грн, металобрухт на суму 114,7тис.грн.

Пiдприємство має плани щодо капiтального будiвництва, а саме складу агрегатiв для зберiгання великогабарiтних вузлiв.
Капiтальнi iнвестицiї Товариства фiнансуються за рахунок обiгових коштiв.
У складi незавершеного капiтального будiвництва врахованi:
- недобудованi об'єкти: Склад агрегатiв (60,8 тис. грн.), Храм (3430,2 тис. грн.), Туалет (6,2 тис. грн.), Портальна мийка (13,8 тис. грн.)
- придбанi, але не введенi у дiю основнi засоби (введення планується протягом 2012 року пiсля завершення всiх необхiдних заходiв): Автозаправочний блок-пункт (139,5 тис.грн.), колонка паливозаправна (18,6 тис.грн,), паливозаправна система (3,9 тис.грн.)
- придбанi, але не введенi у дiю iншi необоротнi матерiальнi активи (3 тис.грн.)


Вiдповiдно iнвестiцiйного проекту планується капiтальнi реконструкцiї та модернiзацiї будiвель "Мийка автомобiлей", Дiспетчерская, КТП, що полiпшить їх використання в виробничому процесi. Вiдповiдно iнвестiцiйного проекту планується придбання транспортної технiки в кiлькостi 8 одиниць вантажних автомобiлей. Фiнансування за рахунок власних коштiв: прибутку та амортвiдрахувань пiдприємства. Очикуємий економiчний ефект вiд провадження програм iнвестицiй складає 400тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть Товариства в значнiй мiрi впливають законодавчi та економiчнi обмеження. Найбiльш iстотними, що впливають на роботу Товариства, являються наступнi проблеми: - високi цiни на паливо, запаснi частини, гумовi вироби, енергоносiї; - вiдсутнiсть коштiв на поновлення рухомого складу, та значнi витрати на його утримання; - негативний стан дорiг, що в великiй мiрi впливає на швидкiсть виконання замовлень та пiдвищують ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Екологiчна обстановка в Донецькому регiонi, як i в цiлому по Українi, зазнає руйнiвного впливу внаслiдок насиченостi автомобiльним транспортом, використання якого пов'язане iз забрудненням навколишнього середовища шкiдливими викидами.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного перiоду Товариством сплачено штрафнi санкцiї та донарахування за актом перевiрки Красноарммйськой ОДПI з податку на прибуток 147,1,0тис.грн.,по ПДВ - 3,0 тис грн., Пенсiйний Фонд - 1,7тис.грн
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство працює за рахунок власних коштiв - самофiнансування (кошти, отриманi за рахунок виконанних автоперевезень, реалiзацiї запасiв, доходiв вiд аренди).
Протягом звiтного року Товариство iнвестицiї не отримувало, на участь iнвесторiв не розраховувало.
Для об'єктивного розумiння фiнансового становища Товариства i результатiв його дiяльностi за 2011 рiк проведено аналiз в динамiцi з урахуванням господарської дiяльностi 2008 - 2011 рокiв. В процесi аналiзу для характеристики рiзних аспектiв фiнансового стану використанi як абсолютнi показники, так i розрахунковi параметри - фiнансовi коефiцiєнти.
2008 2009 2010 2011
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,0002 0,00003 0,0003 0,0009

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина короткострокових зобов'язань Товариства може бути негайно погашена високолiквiдними коштами. Товариства не здатне лiквiдувать поточнi зобов'язання за рахунок грошових коштiв.

Коефiцiєнт автономiї 0,07 0,56 0,85 0,64

Коефiцiєнт автономiї показує вiдношення розмiру власного капiталу до валюти балансу.Товариство має достатньо власних засобiв, цiлком незалежне вiд кредiторiв на кiнець 2011року.

Коефiцiєнт покриття 0,69 1,22 1,2 0,73

Коефiцiєнт визначає спiввiдношення поточних активiв та короткострокових зобов'язань. Товариство спроможне цiлком погасити свої поточнi зобов'язання за розрахунками та на кону гривню зобов'язаннь мало 0,73грн. оборотних активiв за станом на кiнець 2011року.

Коефiцiєнт структури капiталу 1 0,74 0,14 0,49

Коефiцiєнт структури капiталу показує спiввiдношення власного та залученого капiталу, що використовується для фiнансування господарської дiяльностi Товариства. Капiтал Товариства не залежить вiд кредиторiв. Фiнансовий аналiз дозволяє зробити висновок, що Товариство в 2011 роцi мало стiйке фiнансово-економiчне положення.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi: З метою пiдвищення показникiв лiквiдностi та платоспроможностi пiдприємства пропонується ввести управлiння запасами пiдприємства з метою оптимiзацiї запасiв матерiалiв. Оптимiзацiя рiвня запасiв має вплинути на перерозподiл обiгових коштiв пiдприємства, в результатi чого очiкується збiльшення величини лiквiдних грошових коштiв та зменшення величини нелiквiдних виробничих запасiв Для бiльш пiдвищення ефективностi фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємству необхiдно планувати свою фiнансову дiяльнiсть та контролювати виконання фiнансових планiв
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладенi договори на перевезення вантажiв та пасажирiв на 2012 рiк в кiлькостi 11 на суму 149800 тис.грн., договори на постачання палива та запасних частин, автошин та iнших матерiалiв у 2012р. на суму 68800 тис. грн., пролонгiрувано договорiв на постачання послуг зв'язку, газопостачання, водопостачання, єлектроенергiї на суму 1090тис.грн.
У 2012 роцi Товариством планується отримати 12 000 тис.грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для полiпшення роботи Товариство плануєу наступному роцi провести таки заходи:
1. Провести роботу iз зменьшення кредиторської заборгованностi.
2. Проведення капiтальних та поточних ремонтiв основних засоiв та також ремонти нерухомого майна. Програмою виробництва на 2012рiк передбачено пiдвищення об'ємiв виконання автопослуг на 22,5тис. маш-часiв, збiльшення пробiгу на 986,2тис.км.вiдповiдно програми превезень, погодженою з Замовниками. Основнi види перевезень - технологiчнi перевезення породи та прервезення робiтникiв Замовникiв до мiста працi та додому.
В 2012р. планується перевезти до 5300тис.тн породи абот 14,5тис.тн в сутки, перевезти пасажирiв в кiлькостi 6,0тис. чоловiк на добу по 58 маршрутам: 13 маршрутiв добових, 45маршрутiв духзмiнних.
Перевезення робiтникiв пiдприємств до роботи та мiста проживання з роботи по маршрутам: Красноармiйський район та мiсто Красноармiйськ , м. Селiдове, м.Новогродiвка, м.Добропiлля та iншi по Донецькiй областi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Протягом звiтного перiоду дослiдження та розробне не проводились. Пiдприємство не мало потреби у такого рода роботах та вiдповiдних замов не робило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ,стороною в яких виступає емiтент в 2011р. не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Протягом останнiх трьох рокiв: Дивiденди не нараховувались. Протягом звiтного перiоду iнвестецiйною дiяльнiстю товариство не займалось. Цiлеспрямованi роботи по вдосконаленню технологiї не здiйснювались.
Основнi фiнансовi показники господарської дiяльностi емiтента за три останнi звiтнi роки, тис.грн.:
Найменування показника 2009р. 2010р. 2011 р.
Чистий дохiд 101904 85253 129517
iнший операцiйний дохiд 3444 5499 9963
iнший звичайний дохiд 51 57 1050
Чистий прибуток (збиток) 549 (354) 866
При аналiзi чистого доходу можна помiтити, що у порвiняннi з 2010 р. спостерiгається його збiльшення на 51,9%. За рахунок чого чистий прибуток 866,0 тис.грн.