ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  45244.000  52738.000   12.000  0.000  45256.000   52738.000
  - будівлі та споруди  4746.000  6304.000  0.000  0.000  4746.000   6304.000
  - машини та обладнання  1552.000  1989.000  0.000  0.000  1552.000  1989.000
  - транспортні засоби  38946.000  44358.000  0.000  0.000  38946.000  44358.000
  - інші  0.000  87.000  12.000  0.000  12.000  87.000
2. Невиробничого призначення:  11.000  0.000  0.000  0.000  11.000  0.000
  - будівлі та споруди  11.000  0.000  0.000  0.000  11.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  45255.000  52738.000  12.000  0.000  45267.000  52738.000
Опис:  Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
1.Будiвлi та споруди - вiд 25 рокiв, остання будiвля була введена в експлуатацiю в 1997 роцi. Будiвлi та споруди пiдтримуються у робочому станi, проводилися поточнi та капiтальнi ремонти.
2. Машини та обладнання - бiльше 10 рокiв, весь термiн використання працювали на знос, вiдновлень не було. До складу групи вiдноситься: обладнання, автонавантажувач, верстаки, пiдйомники, устаткування для миття автомобiлiв, шиноремонтне i шиномонтажне обладнання та iн.
3. Транспортнi засоби - вантажнi бiльше 10 рокiв, пасажирськi бiльше 4 рокiв. Технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв проводились своєчасно вiдповiдно до термiну пробiгу.
4. Iнструменти, прилади, iнвентар _ бiльше 5 рокiв, пiдтримувались у робочому станi вiднесенi до iнших основних засобiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв,тис. грн.:
Найменування Первiсна вартiсть
Будiвлi та споруди 7972
Машини та обладнання 2748
Транспорт 60408
Iнструмент, меблi 128
МНМА 180
Всього 71436

Сума нарахованої амортизацiї у звiтному перiодi 6477 тис грн.

Ступiнь зносу основних засобiв:
1. Будiвлi та споруди 20,92%
2. Машини та обладнання 27,62%
3. Транспортнi засоби 26,57%
4. Iнструмент. меблi 32,03%
5. МНМА 100 %

Ступiнь використання основних засобiв:
1. Будiвлi та споруди - 99,8%
2. Машини та обладнання - 97,3%
3. Транспортнi засоби - 99,4%
4. Iнструмент, меблi _ 96%
5. iншi - 100%

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi:
1) У 2011 роцi надiйшло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 13995 тис.грн., в тому числi:
- Будiвлi та споруди -1870тис.грн.
- машини та обладнання (устаткування, компьютерна технiка,) - 707 тис.грн.,
- iнструментiв, приладiв, iнвентаря (меблi) 57 тис.грн.,
- транспортнi засоби (автомобiлi БелАЗ, МАЗ, механiзми)- 11307 тис. грн.
- iнших основних засобiв - 4 тис.грн.,
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв ( меблi, модем) - 50тис.грн.

2) Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 155 тис.грн., з них:
- машини та обладнання (компресори, устаткування) - 36тис.грн.;
- транспортнi засоби (автомобiль Камаз, Газ,)- 102тис. грн.;
- iнструментiв, приладiв, iнвентаря (офiснi меблi)1тис.грн.;
- iнших основних засобiв -16 тис.грн.
Переоцiнка основних засобiв у звiтному роцi не проводилась.
Вартiсть взятих в операцiйну оренду основних засобiв у тому числi:
- будiвлi, споруди, транспортнi засоби - 4011 тис. грн.
Обмежень щодо використання основних засобiв немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
47805.000 46939.000
45088.000 45088.000
45088.000 45088.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(47805.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(45088.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.