ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 2634.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 20796.000  X X
Усього зобов'язань X 23430.000  X X


Опис: Непогашена частина боргу; Податковi зобовязання - 2634 тис. грн.:
ПДВ - 1293 тис. грн.
Податок на прибуток - 898 тис. грн.
Податок з доходiв фiзичних осiб - 433 тис. грн.
Екологiчний збор - 1 тис.грн.
Орендна плата за землю 9 тис. грн.

Непогашена частина боргу;Iншi зобовязання - 20796 тис. грн.:

"Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 17130 тис. грн.
Найбiльш вагомими кредиторами станом на 31.12.2011 є:
ПрАТ "Донецьксталь"-металлургiйний завод"- 7488 тис.грн.
ТОВ Ессенс премiум - 2849 тис.грн.
ТОВ СПС Енерго - 1996 тис. грн.

"Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв" - 4 тис. грн. - попередня оплата за товари, роботи, послуги.

"Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 2634 тис. грн., у тому числi:
ПДВ - 1293 тис. грн.
Податок на прибуток - 898 тис. грн.
Податок з доходiв фiзичних осiб - 433 тис. грн.
Екологiчний збор - 1 тис.грн.
Орендна плата за землю 9 тис. грн.

"Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - 1163 тис. грн. складається iз зобов'язань:
Единий соцiальний внесок - 1163 тис. грн.

"Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - 2380 тис. грн.

"Iншi поточнi зобов'язання" - показується сума зобов'язань, якi не можуть бути включенi до iнших статей роздiлу "Поточнi зобов'язання", в сумi 119 тис. грн., що складаються з:
Податкового кредиту на суму 13 тис. грн.
Розрахункiв по виконавчим документам - 43 тис. грн.
Заборгованостi пiдзвiтним особам - 5 тис. грн.
Розрахункiв з профкомом на суму 37 тис.грн.
Заборгованостi iнших кредиторiв - 21 тис. грн. у складi яких переважно облiковується дрiбна кредиторська заборгованiсть по операцiях, не пов'язаних з основною господарською дiяльнiстю.