ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 6375
Первісна вартість 011 6383
Накопичена амортизація 012 08
Незавершене будівництво 020 18403676
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 4526752738
Первісна вартість 031 5759671436
Знос 032 1232918698
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 0345
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 4717056834
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 36873799
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 391612420
первісна вартість 161 391612420
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 08
за виданими авансами 180 12880
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 321118
Поточні фінансові інвестиції 220 0103
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 215
у т. ч. в касі 231 01
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 24
Усього за розділом ІІ 260 776717547
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 880
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 5502574381

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 4508845088
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 00
Резервний капітал 340 537580
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 13142137
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 4693947805
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 14823146
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 14823146
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 1110
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 1110
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 328217130
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 124
з бюджетом 550 8072634
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 7581163
з оплати праці 580 15372380
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 97119
Усього за розділом IV 620 649323430
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 5502574381


ПІБ керівника Губарєв Володимир Миколайович
ПІБ головного бухгалтера Попова Олександра Володимирiвна
Примітки:
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно Закону України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та затвердженим Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей своєї дiяльностi i технологiї обробки облiкових даних. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика пiдприємства у звiтному перiодi не змiнювалась.

Згiдно до облiкової полiтики:

Визнати основними засобами матерiальнi активи, якi пiдприємство з
здобуде з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв,
надання послуг, здачi в оренду iншим особам або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного
використання яких бiльше одного року (або операцiйного циклу) i вартiсть
бiльше 1000 грн.
Первинну оцiнку та облiк основних засобiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважати окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
Вважати матерiальнi активи зi строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу) вартiстю менше 1000 грн. (без урахування ПДВ) iншими необоротними матерiальними активами.
Критерiєм вiднесення об'єкта основних засобiв до iнвестицiйної нерухомостi вважати використання його в цiлях отримання орендних платежiв таIабо збiльшення власного капiталу в розмiрi, що перевищує 50% площi об'єкта.
Амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати за прямолiнiйним методом.
Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв та бiблiотечних фондiв нараховувати в першому мiсяцi використання їх у розмiрi 100% вартостi.
Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних мате-
матерiальних активiв i лiквiдацiйну вартiсть визначає постiйно дiюча
комiсiя, яка затверджується цим наказом (додаток 2).
Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi преоцененного об'єкта щомiсяця включати пропорцiйно нарахованої амортизацiї до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу.
Первинну оцiнку та облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно з
П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку вважати окремий об'єкт
нематерiальних активiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виробляти протягом строку їх
корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Переоцiнку об'єктiв нематерiальних активiв не проводити через вiдсутнiсть активного
ринку за ним.
Товарно-матерiальних цiнностей визнавати, оцiнювати i враховувати згiдно
вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв
визнавати їх найменування.
Транспортно-заготiвельнi витрати включати в собiвартiсть придбаних
запасiв або загальною сумою вiдображати на окремих субрахунках кожного рахунку облiку
запасiв з подальшим їх розподiлом за середнiм вiдсотком.
Застосовувати наступнi методи оцiнки вибуття запасiв:
- при вiдпуску у виробництво, продажу, безоплатної передачi та iншому вибуттi:
собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО) - запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили на пiдприємство.
Предмети з термiном використання менше одного року, якi супроводжують
виробничий процес протягом звiтного перiоду, враховувати як "Малоцен-
вi та швидкозношуванi предмети". Бiльше одного року можуть використовуватися
МШП такi як iнструмент, господарський iнвентар, спецiальний одяг i взуття. У
момент передачi таких активiв в експлуатацiю списувати їх з балансу з одночасною
органiзацiєю їх оперативного облiку за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдним особам
протягом строку фактичного використання таких предметiв.
Спецодяг, видану в пiдзвiт працiвникам, зважати на особових картках
останнiх протягом встановленого термiну його використання.
Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до П (С) БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Величину резерву сумнiвних боргiв обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Створювати забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати по пiдроздiлам i коефiцiєнта, обчисленого ставленням рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.
Визнання, оцiнка та облiк зобов'язань здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 11
"Зобов'язання".
Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 15
"Дохiд". Оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг
здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи; при цьому в бухгалтерському облiку
доходи повиннi вiдображатися у звiтному перiодi пiсля оформлення акта про виконання
робiт (надання послуг), застосовувати спосiб вивчення виконаної роботи, за
винятком випадкiв, коли дохiд вiд надання послуг не може бути достовiрно
визначено.
Оцiнку ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначати методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 16
"Витрати". Облiк витрат на виробництво й калькулювання виробничої
собiвартостi робiт, послуг здiйснювати iз застосуванням нормативного методу.
Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї-
цiї (робiт, послуг) встановити згiдно з додатком 2.
Взяти в якостi бази розподiлу змiнних i постiйних розподiлених
загальновиробничих витрат обсяг виконаних послуг (машино-година).
Перелiк i склад змiнних i постiйних загальновиробничих витрат
затвердити у додатку 3.
До витрат майбутнiх перiодiв вiдносити суми за передплату перiодичних видань,
оплату страхових платежiв та iншi витрати, що пiдлягають вiднесенню до наступних
облiкових перiодах.
Капiталiзувати фiнансовi витрати, що вiдносяться до що квалiфiкується активiв.
Перелiк квалiфiкованих активiв встановлювати наказом по мiрi їх визнання. Перiодом часу, визначеного iстотним для класифiкацiї активу, вважати перiод бiльше трьох мiсяцiв.
Фiнансовi активи, придбанi в результатi систематичних операцiй,
визнавати на дату виконання контракту.
На пiдприємствi застосовуються форми i системи оплати працi вiдповiдно до умов, передбачених колективним договором.
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображати в сумi зазначених активiв i зобов'язань, визначених на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату промiжної фiнансової звiтностi.
Встановити прiоритетним господарський вид сегмента. Звiтними вважати наступнi види господарського сегмента:

Розшифровка рядкiв балансу:
--------------
Рядок 010 "Нематерiальнi активи, залишкова вартiсть" - 75 тис. грн., яка складається з вартостi:
- програмнє забеспечення - 75 тис.грн.

В поточному перiодi нарахована амортiзацiя у розмiрi 8 тис. грн. .

Рядок 020 "Незавершене будiвництво" - 3676 тис.грн., складається:
* капiтальне будiвництво - 3511 тис.грн.,
* придбання (виготовлення) основних засобiв (придбане виробниче обладнання, не введене в експлуатацiю станом на 31.12.2011 р.) - 165 тис.грн.

Рядок 030 - 032 "Основнi засоби", тис. грн.:

Група Первiсна Знос Остаточна Ступiнь зносу
вартiсть вартiсть
Будинки, споруди та
передавальнi пристрої 7972 1668 6304 20,92
Машини та обладнання 2748 759 1989 27,62
Транспортнi засоби 60408 16050 44358 26,57
Iнструменти, прилади,
iнвентар 128 41 87 32,03
Малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи 180 180 0 100,00
Всього 71436 18698 52738 26,17

У звiтному перiодi Товариством прийнятi до облiку необоротнi матерiальнi активи на суму 13995 тис.грн., тому числi:
- Будинкi, споруди та передавальнi пристрої - 1870 тис. грн.
- Машини та обладнання - 707 тис. грн.
- Транспортнi засоби - 11307 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар - 57 тис. грн.
- МНМА - 50 тис. грн.
- Iншi необоротнi матерiальнi активи - 4 тис. грн.

Вибуття основних засобiв в 2011 р. вiдбувалось за рахунок лiквiдацiї та продажу загальною первинною вартiстю 155 тис.грн. i залишковою вартiстю 47 тис.грн.:

В оперативну оренду на кiнець 2011 р. окреми iнвентарнi обєкти не передавались.


Рядок 100 "Виробничi запаси" - 3799 (тис. грн.) :
- Сировина i матерiали - 377
- Паливо - 1559
- Запаснi частини - 1764
- МШП - 99


Рядок 160-162 "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" первiсна вартiсть - 12420 тис. грн.
В складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2011 р. найбiльш вагомими дебiторами є:
ПАТ "ШУ "Покровське"- 7952 тис.грн.
Фiлiя "Збагачувальна фабрика "Свято Варваринська" ЗАТ ДМЗ - 2092 тис.грн.
ШПСУ 3 ТОВ "ШСК"Донецькшахтопроходка" - 906 тис. грн.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за строками виникнення складається:
до 12 мiсяцiв - 12420 тис. грн. (100,00% заборгованостi)

Протягом 2011 року нараховано резерву сумнiвних боргiв по iншої дебiторської заборгованостi у розмiрi 27 тис. грн.

Ряд. 170 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - 8 тис. грн.:
- Екологiчний збор - 8 тис. грн.

Рядок 180 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" - 80 тис. грн. - попередня оплата за товари (роботи, послуги) постачальникам.

Рядок 210 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 1118 тис. грн., якi складаються з заборгованостi по розрахункам:
- заборгованiсть за вексель - 1000 тис. грн.
- по вiдшкодуванню завданих збиткiв - 2 тис.грн.
- Заборгованiсть цiльових обов'язкових фондiв - 40 тис. грн.
- Розрахунки по страхуванню робiтникiв та майна - 76 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за строками виникнення складається:
до 12 мiсяцiв - 1118 тис. грн. ( 100,00% заборгованостi)

Рядок 220 "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" - 103 тис. грн. - придбанi векселi.

рядок 250 "Iншi оборотнi активи" - 4 тис. грн.
- податковi зобов'язання та податковий кредит по ПДВ

Рядок 270 "Витрати майбутнiх перiодiв" - вiдсутнi.

Рядок 300 "Статутний капiтал" - 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.), розподiлений на 5147016 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 8,76 грн. Протягом 2011 року розмiр статутного капiталу не змiнювався.

Рядок 340 "Резервний капiтал" - 580 тис. грн. - утворений за рахунок вiдрахування частки отриманих прибуткiв, вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду нараховано резервного капiталу у розмiрi 43 тис. грн.

Рядок 350 "Нерозподiлений прибуток" - 2137 тис. грн.:
- нерозподiлений прибуток на початок року - 1314 тис. грн.
- нерозподiлений прибуток поточного року - 866 тис. грн.
- вiдрахування до резервного капiталу - 43 тис. грн.

Ряд. 400 "Забезпечення виплат персоналу - 3146 тис. грн. - резерв виплати вiдпусток .

Рядок 530 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 17130 тис. грн.
Найбiльш вагомими кредиторами станом на 31.12.2011 є:
ПрАТ "Донецьксталь"-металлургiйний завод"- 7488 тис.грн.
ТОВ Ессенс премiум - 2849 тис.грн.
ТОВ СПС Енерго - 1996 тис. грн.

Рядок 540 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв" - 4 тис. грн. - попередня оплата за товари, роботи, послуги.

Рядок 550 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 2634 тис. грн., у тому числi:
ПДВ - 1293 тис. грн.
Податок на прибуток - 898 тис. грн.
Податок з доходiв фiзичних осiб - 433 тис. грн.
Екологiчний збор - 1 тис.грн.
Орендна плата за землю 9 тис. грн.

Рядок 570 "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - 1163 тис. грн. складається iз зобов'язань:
Единий соцiальний внесок - 1163 тис. грн.

Рядок 580 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - 2380 тис. грн.


Рядок 610 "Iншi поточнi зобов'язання" - показується сума зобов'язань, якi не можуть бути включенi до iнших статей роздiлу "Поточнi зобов'язання", в сумi 119 тис. грн., що складаються з:
Податкового кредиту на суму 13 тис. грн.
Розрахункiв по виконавчим документам - 43 тис. грн.
Заборгованостi пiдзвiтним особам - 5 тис. грн.
Розрахункiв з профкомом на суму 37 тис.грн.
Заборгованостi iнших кредиторiв - 21 тис. грн. у складi яких переважно облiковується дрiбна кредиторська заборгованiсть по операцiях, не пов'язаних з основною господарською дiяльнiстю.