ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Згiдно до облiкової полiтики:
Доходами визнаються суми збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, що призводить до зростання власного капiталу ( за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена вiдповiдно до П(С)БО №15 "Дохiд".
Оцiнка ступеню завершенностi операцiй по наданню послуг здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, в бухгалтерському облiку доходи вiдображуються в звiтному перiодi пiсля оформлення акту про виконання робiт (надання послуг), за виключенням випадкiв, коли доход вiд надання послуг не може бути достовiрно визначений.
Оцiнка ступеню завершенностi робiт за будiвельними контрактами виконується методом вимiряння й оцiнки виконаної роботи.

Витратами визнаються суми зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Класифiкацiя витрати по елементах виконується у вiдповiдностi до П(С)БО№16 "Витрати", без застосування класу 8 Плану рахункiв.
Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї, робiт послуг для основних цехiв здiйснюється iз застосуванням попередельного методу, для ремонтних цехiв позаказного методу, для допомiжних цехов- простого методу
Вартiсть реалiзуємої супутньої продукцiї визначається за цiною можливої реалiзацiї.
У вiдповiдностi з методичними рекомендацiями по формуванню собiвартостi основної i побiчної продукцiї застосовується метод виключення витрат, згiдно з яким собiвартiсть основної продукцiї визначається вiднiманням iз загальної собiвартостi вартостi побiчної продукцiї.

Розшифровка рядкiв Звiту про фiнансовi результати:
ДОХОДИ
ряд. 035 "Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг)" - 129517 тис. грн.:
* реалiзацiї товарiв - 4601 тис. грн.;
* реалiзацiї послуг - 124916 тис. грн.

ряд.060 "Iншi операцiйнi доходи" - 9963 тис. грн. складаються з:
* вартостi реалiзованих виробничих запасiв та iнших оборотних активiв - 9917 тис.грн.
* доходiв вiд оренди - 4 тис.грн.
* оприбуткування запасiв вiд списання ТМЦ - 25 тис. грн.
* доходи по роботам разового характеру - 14 тис. грн.

ряд.130 "Iншi доходи" - 1050 тис. грн. - складаються iз:
* доходiв вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 1000 тис.грн.
* доходи вiд оприбуткування ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв - 50 тис. грн.

ВИТРАТИ
ряд. 040 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 123164 тис. грн.

ряд.090 "Iншi операцiйнi витрати" - 10149 тис. грн. складаються з:
* собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв - 9694 тис.грн.;
* сумнiвнi та безнадiйнi борги - 27 тис. грн.
* нестачи та втрати вiд пошкодження цiнностей - 48 тис. грн.
* визнаних штрафiв, пенi та iнших санкцiй - 152 тис.грн.;
* благодiйнiсть - 74 тис. грн.;
* iнших витрат господарської дiяльностi, якi згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського облiку мають вiдноситись до складу операцiйних витрат - 154 тис. грн.

ряд.160 "Iншi витрати" - 98 тис. грн.
* собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 51 тис. грн.;
* iншi витрати - 47 тис. грн.

ряд. 180 "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" - 1220 тис. грн. - сума, розрахована у вiдповiдностi до дiючого законодавства та П(С)БО, з урахуванням змiн в складi вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв.