ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Губарєв Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
14.05.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01236070
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Донецька область
     Район дIн
     Поштовий індекс 85303
     Населений пункт м.Красноармiйськ
     Вулиця, будинок вул.Днiпропетровська,31
     Міжміський код, телефон та факс (06239) 2 10 12, (06239) 2 06 84
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
    Річна інформація опублікована у 78 Бюлетень "Цiннi папери України" 27.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація дIн
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)