ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
ФОП за 2011 рiк - 40845,8 тис.грн Кiлькiсть працiвникiв 2011 р. - 768 осiб. Кiлькiсть позаштатних працiвникiв за 2011 рiк - 5 осiб. Кiлькiсть працiвникiв з неповним робочим днем за 2011 рiк - 9 осiб. Облiкова чисельнiсть всiх працiвникiв пiдприємства за 2011р. зросла на 76 осiб i склала 773 особи. З них чисельнiсть водiїв i машинiстiв зросла на 65 осiб i склала 571 працiвникiв. Збiльшення чисельностi водiйського складу викликано введенням в експлуатацiю нових автомобiлiв в кiлькостi 15 од. i зi змiною режиму робочого часу за заявками замовникiв автотранспорту. Зростання чисельностi ремонтних робiтникiв склав 10ос., з них 2особи прийнято для обслуговування автомобiлiв БелАЗ, що надiйшли в експлуатацiю в 2011р. Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за 2011р. склала 731 осiб, проти 656 осiб за 2010р., в т.ч. водiїв та машинiстiв - 543 осiб., проти 494 осiб за 2010р. Збiльшення середньооблiкової чисельностi склало 75 осiб, з них 49 водiїв та машинiстiв. Фонд оплати працi за 2011р. склав 40846 тис.грн. проти 28004 тис.грн. за 2010р. Збiльшення в сумi 12842 тис.грн. вiдбулося за рахунок збiльшення чисельностi працiвникiв i збiльшення середньої зарплати на 9855 тис.грн. Середньомiсячна заробiтна плата в 2011р. склала 4637 грн., в т.ч. водiїв 5037 грн. У 2010р. середньомiсячна заробiтна плата склала 3556 грн., в т.ч. водiїв 3806 грн. Збiльшення середньої зарплати в середньому на 30% вiдбулося через збiльшення, вiдповiдно до законодавства, мiнiмальних тарифних ставок з 01.06.2010р. по 01.05.2011г. на 8%, збiльшення додаткової оплати за iнтенсивнiсть працi водiїв, машинiстiв i ремонтних робiтникiв у середньому на 22%. На пiдприємствi створюються умови для забезпечення високого рiвня професiйної пiдготовки працiвникiв протягом всього часу їх роботи шляхом навчання. У 2011 роцi забезпечено: Пiдвищення квалiфiкацiї без вiдриву вiд виробництва працiвникiв апарату управлiння - 5 осiб Пiдготовка, перепiдготовка i навчання робiтникiв iншим професiям без вiдриву вiд виробництва - 13 осiб Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв на виробничо-технiчних курсах без вiдриву вiд виробництва - 78 осiб Профспiлка представляє iнтереси трудового колективу у взаєминах з адмiнiстрацiєю, захищає їх вiдповiдно до чинного законодавства. Забезпечує дотримання трудової дисциплiни та правил внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства членами профспiлки. Забезпечує широку гласнiсть про наявнi можливостi по оздоровленню трудящих автопiдприємства. Надає працiвникам автопiдприємства матерiальну допомогу, в разi необхiдностi, з коштiв профспiлкового комiтету. Здiйснює громадський контроль за дотриманням усiма працiвниками пiдприємства вимог законодавства з охорони працi, положень колективного договору. Залучення на роботу окремих працiвникiв у вихiднi, святковi та неробочi днi вiдбувається тiльки у виняткових випадках за погодженням з профспiлковим комiтетом з оплатою працi згiдно норм законодавства про працю. Нарахування заробiтної плати здiйснюється вiдповiдно до "Положення про оплату працi працiвникiв ПрАТ" Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд", розробленого на пiдставi Регiональної угоди мiж Донецькою облдержадмiнiстрацiєю, профспiлковими об'єднаннями Донецької областi i Донецькою обласною органiзацiєю роботодавцiв. Для водiїв та механiзаторiв встановлюється погодинна система оплати працi за один машино-годину роботи. Передбаченi виплати доплат за класнiсть, високу професiйну майстернiсть, iнтенсивнiсть працi; надбавок за роботу у вечiрнiй i нiчний час та iнших заохотив-них та компенсацiйних виплат. Для оплати працi iнших категорiй працiвникiв застосовується погодинна система оплати працi за встановленими мiсячним окладiв вiдповiдно до Регiональною угодою мiж Донецькою облдержадмiнiстрацiєю, профспiлковими об'єднаннями Донецької областi i Донецькою обласною органiзацiєю роботодавцiв. Нарахування премiй за результатами роботи проводиться вiдповiдно до "Положення про премiювання працiвникiв ПрАТ"Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд".

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: