ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
29.04.2011
99.9799884
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови i секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2010 роцi.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за 2010 рiк, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв).
7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" (про визначення типу Товариства; про змiну найменування Товариства; про вiдкликання та утворення нових органiв управлiння Товариства).
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". Про обрання уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.
9. Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про затвердження Положення про Правлiння Товариства.
12. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
13. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння Товариства.
14. Про обрання голови та членiв Правлiння Товариства.
15. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
18. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
20. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства i визначення особи, уповноваженої на його пiдписання вiд iменi Товариства.
21. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року i про надання повноважень на пiдписання таких значних правочинiв вiд iменi Товариства.
Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.

1. Обрання голови i секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Обрати головою загальних зборiв Попову О.В., секретарем загальних зборiв Перепльотку О.С..
Затвердити регламент загальних зборiв:
Основна доповiдь - до 20 хвилин;
Спiвдоповiдь - до 10 хвилин;
Виступи в дебатах - до 5 хвилин;
Вiдповiдь на запитання - до 10 хвилин.
Заяви на виступи подавати в письмовiй формi секретарю зборiв з указiвкою найменування або ПIБ акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер (його представник) може виступати тiльки по питанню, що обговорюється i включене до порядку денного. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi записок головi зборiв з указiвкою найменування або ПIБ акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Провести збори без перерви.

2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №2.

1. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2010 роцi.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк.
Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №3.

2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №4.

3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити рiчнi результати дiяльностi, рiчний звiт та баланс Товариства за 2010 рiк.
Баланс (Ф № 1), Звiт про фiнансовi результати (Ф № 2), Звiт про рух грошових коштiв (Ф № 3), Звiт про власний капiтал (Ф № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (Ф № 5) додаються до протоколу загальних зборiв - Додатки №№ 5,6,7,8.

4. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за 2010 рiк, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв).
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Прибуток Товариства за минулi роки в сумi 1314тис.грн. розподiлити наступним чином: Резервний капiтал - 5% не утворювати, на розвиток виробництва - 100% 1314тис. грн, дивiденди на простi iменнi акцiї за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати.

5. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" (про визначення типу Товариства; про змiну найменування Товариства; про вiдкликання i утворення нових органiв управлiння Товариства).
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Привести дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства":
1. Визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство.
2. Змiнити повне найменування Товариства ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" та затвердити таке повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД". Змiнити скорочене найменування Товариства ЗАТ "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" та затвердити таке скорочене найменування Товариства - ПрАТ "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД".
3. Вiдкликати виконавчий орган Товариства - Правлiння. Утворити колегiальний виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, - Правлiння. Встановити та затвердити кiлькiсний склад Правлiння Товариства - 5 (п'ять) осiб.
4. Вiдкликати Наглядову раду Товариства. Утворити орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства i Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства, - Наглядову раду. Встановити та затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.
5. Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства. Утворити для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйну комiсiю Товариства. Встановити та затвердити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї - 3 (три) особи.

8. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". Про обрання уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
У зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Обрати уповноваженою особою для пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї голову Правлiння Товариства Губарєва Володимира Миколайовича.
Доручити головi Правлiння Товариства Губарєву Володимиру Миколайовичу пiдписати Статут Товариства в затвердженiй новiй редакцiї та забезпечити його державну реєстрацiю у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi.
Статут Товариства у новiй редакцiї додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №9.

9. Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Уповноважити голову загальних зборiв Попову О.В. та секретаря загальних зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Загальнi збори Товариства.
Положення про Загальнi збори Товариства додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №10.

10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову загальних зборiв Попову О.В. та секретаря загальних зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Наглядову раду Товариства.
Положення про Наглядову раду Товариства додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №11.

11. Про затвердження Положення про Правлiння Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити Положення про Правлiння Товариства. Уповноважити голову загальних зборiв Попову О.В. та секретаря загальних зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Правлiння Товариства.
Положення про Правлiння Товариства ї додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №12.

12. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Уповноважити голову загальних зборiв Попову О.В. та секретаря загальних зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №13.

13. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв Правлiння Товариства, а саме:
Губарєв Володимир Миколайович - голова Правлiння;
Дударєв Вячеслав Олександрович - член Правлiння;
Попова Олександра Володимирiвна - член Правлiння
Замишляєв Василь Васильович - член Правлiння;
Сазонова Любов Григорiвна - член Правлiння.

14. Про обрання голови та членiв Правлiння Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Обрати на посаду голови Правлiння Товариства Губарєва Володимира Миколайовича строком на 3 (три) роки;
Обрати на посаду члена Правлiння Товариства Дударєва Вячеслава Олександровича строком на 3 (три) роки;
Обрати на посаду члена Правлiння Товариства Зайцеву Тетяну Iванiвну строком на 3 (три) роки;
Обрати на посаду члена Правлiння Товариства Попову Олександру Володимирiвну строком на 3 (три) роки;
Обрати на посаду члена Правлiння Товариства Замишляєва Василя Васильовича строком на 3 (три) роки.

15. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
Головiн Вiктор Петрович - голова Наглядової ради;
Падалка Iнна Василiвна - член Наглядової ради;
Кушка Лiлiя Борисiвна - член Наглядової ради.

16. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
ПIДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСИ, ЩО ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА):

1. Головiн Вiктор Петрович - голова Наглядової ради "за" 5 145 986 голосiв - 100%
2. Падалка Iнна Василiвна - член Наглядової ради "за" 5 145 986 голосiв - 100%
3. Кушка Лiлiя Борисiвна - член Наглядової ради "за" 5 145 986 голосiв - 100%
Прийнято рiшення:
За результатами кумулятивного голосування обраними членами Наглядової ради Товариства є:
1. Головiн Вiктор Петрович - голова Наглядової ради "за" 5 145 986 голосiв - 100%
2. Падалка Iнна Василiвна - член Наглядової ради "за" 5 145 986 голосiв - 100%
3. Кушка Лiлiя Борисiвна - член Наглядової ради "за" 5 145 986 голосiв - 100%

Наглядова рада Товариства сформована.

17. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначити та обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову Правлiння Товариства - Губарєва В.М.
Типова форма договору, який укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №14.

18. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме:
Кравцова Катерина Юхимiвна - голова Ревiзiйної комiсiї;
Тараненко Максим Павлович - член Ревiзiйної комiсiї.
Мишко Олена Сергiївна - член Ревiзiйної комiсiї.

19. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
ПIДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСИ, ЩО ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА):

1. Мишко Олена Сергiївна - голова Ревiзiйної комiсiї "за" 5 145 986 голосiв - 100%
2. Тараненко Максим Павлович - член Ревiзiйної комiсiї "за" 5 145 986 голосiв - 100%
3. Пономарьова Тетяня Леонiдiвна член Ревiзiйної комiсiї "за" 5 145 986 голосiв - 100%

Прийнято рiшення:
За результатами кумулятивного голосування обраними членами Ревiзiйної комiсiї Товариства є:
1. Мишко Олена Сергiївна - голова Ревiзiйної комiсiї "за" 5 145 986 голосiв - 100%
2. Тараненко Максим Павлович - член Ревiзiйної комiсiї "за" 5 145 986 голосiв - 100%
3. Пономарьова Тетяня Леонiдiвна член Ревiзiйної комiсiї "за" 5 145 986 голосiв - 100%

Ревiзiйна комiсiя Товариства сформована.

20. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, 5 145 986 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот вiсiмдесят шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАВСЯ" - немає.
Прийнято рiшення:
Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Визначити та обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на затверджених умовах, голову Наглядової ради Товариства Головiна Виктора Петровича.
Типова форма договору, який укладатиметься з членом Ревiзiйної комiсiї Товариства додається до протоколу загальних зборiв - Додаток №15.

21. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року i про надання повноважень на пiдписання таких значних правочинiв вiд iменi Товариства.
Прийнято рiшення:
Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 29.04.2012 року:
1. характер правочинiв - продаж таIабо поставка ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв - 10 000 000,00 грн.;
2. характер правочинiв - купiвля ТМЦ, основних засобiв, послуг, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 10 000 000,00 грн.

Запропонував уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голову Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.