ПрАТ "АП "Укрбуд"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 52738 65247 0 0 52738 65247
будівлі та споруди 6304 20701 0 0 6304 20701
машини та обладнання 1989 1737 0 0 1989 1737
транспортні засоби 44358 42700 0 0 44358 42700
інші 87 109 0 0 87 109
2. Невиробничого призначення: 0 404 0 0 404 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 404 0 0 0 404
Усього 52738 65651 0 0 52738 65651
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1.Будiвлi та споруди - вiд 25 рокiв, остання будiвля була введена в експлуатацiю в 1997 роцi. Будiвлi та споруди пiдтримуються у робочому станi, проводилися поточнi та капiтальнi ремонти. 2. Машини та обладнання - бiльше 10 рокiв, весь термiн використання працювали на знос, вiдновлень не було. До складу групи вiдноситься: обладнання, автонавантажувач, верстаки, пiдйомники, устаткування для миття автомобiлiв, шиноремонтне i шиномонтажне обладнання та iн. 3. Транспортнi засоби - вантажнi бiльше 10 рокiв, пасажирськi бiльше 4 рокiв. Технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв проводились своєчасно вiдповiдно до термiну пробiгу. 4. Iнструменти, прилади, iнвентар - бiльше 5 рокiв, пiдтримувались у робочому станi вiднесенi до iнших основних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв,тис. грн.: Найменування Первiсна вартiсть Будiвлi та споруди 22781 Машини та обладнання 2793 Транспорт 65487 Iнструмент, меблi 180 Багаторiчнi насадження - 424 МНМА 244 Всього 91909 Сума нарахованої амортизацiї у звiтному перiодi 7681 тис грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди 9,13% 2. Машини та обладнання 37,81% 3. Транспортнi засоби 34,8% 4. Iнструмент. меблi 39,44% 5. Багаторiчнi насадження 4,72 % 6. МНМА 100 % Ступiнь використання основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди - 99,8% 2. Машини та обладнання - 97,3% 3. Транспортнi засоби - 99,4% 4. Iнструмент, меблi - 96% 5.Багаторiчнi насадження - 100% 5. iншi - 100% Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 1) У 2012 роцi надiйшло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 20596 тис.грн., в тому числi: - Будiвлi та споруди -14811.грн. - машини та обладнання - 75 тис.грн., - iнструментiв, приладiв, iнвентаря 54 тис.грн., - транспортнi засоби- 5163 тис. грн. - багаторiчнiх насаджень - 424 тис.грн., - малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 69.грн. 2) Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 123 тис.грн., з них: - Будинкi, споруди, передавальнi пристрої - 2 тис. грн. - машини та обладнання - 30 тис.грн.; - транспортнi засоби - 84 тис. грн.; - iнструментiв, приладiв, iнвентаря 2 тис.грн.; - МНМА -5 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Вартiсть взятих в операцiйну оренду основних засобiв - 4452 тис. грн. Обмежень щодо використання основних засобiв немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 57006 47805
Статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(57006.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(45088.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.