ПрАТ "АП "Укрбуд"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКА ФІРМА ТОВ "СТАНДАРТ - АУДИТ" Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1259 від 26.01.2001р. 83017, м. Донецьк вул. Овнатаняна,4 , Код ЄДРПОУ 23980886, р/р 26006003010000 в ВАТ "ПроФінБанк" м. Донецька, МФО 334594 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" Свідоцтво АПУ N 1259 Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" за 2012 рік Адресат: акціонери ПрАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АП "УКРБУД" керівництво ПрАТ"КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АП "УКРБУД" м. Донецьк 2013 р. Вступний параграф: Основні відомості про емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" (далі по тексту - Товариство). Код за ЄДРПОУ: 01236070. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська,31. Дата проведеної державної реєстрації: Зареєстровано Виконавчим комітетом Красноармійської міської ради Донецької області 30.05.1994 р., Свідоцтво А01 269771. Опис обсягу аудиторської перевірки. Незалежну перевірку проведено у відповідності до Закону України про "Аудиторську діяльність" від 14 вересня 2006 р. N 140-V, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р. N 229/7 в якості національних, зокрема Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 700, 705, 706, 720. Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Незалежну перевірку проведено з урахуванням "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів", затвердженим рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360. Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності: o Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2012 року. o Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2012 рік. o Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2012 рік. o Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2012 рік. o Примітки до фінансової звітності за 2012 рік. Облікова політика Товариства: Облікова політика Товариства базується на Національних П(С)БО в Україні та затверджена наказом по Товариству: Застосовувати при відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П (С) БО), затверджених Міністерством фінансів України та міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджених Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Фінансова звітність підприємства складається: - Річна та проміжна відповідно до вимог П (С) БО та МСФЗ. При веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності застосовувати ті професійні судження та положення системи обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності. Встановити межу суттєвості для: окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства - 5% підсумку всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу відповідно; окремих видів доходів і витрат - 2% чистого прибутку (збитку) підприємства; проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів застосовувати відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості, у розмірі 10% такого відхилення; визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10%; статей фінансової звітності - 1000 гривень. Основними засобами визнавати матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу) і вартість більше 2500 грн. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання більше одного року, вартістю менше 2500 гривень іншими необоротними матеріальними активами. Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів) нараховувати за прямолінійним методом. Амортизацію малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів нараховувати в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання таких об'єктів. Строк корисного використання об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх ліквідаційну вартість визначає постійно діюча комісія. Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості преоцененного об'єкта щомісяця включати пропорційно нарахованої амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати протягом строку їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу. Переоцінку об'єктів нематеріальних активів не виробляти зважаючи на відсутність активного ринку щодо них. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображати в сумі зазначених активів і зобов'язань, визначених на кожну дату складання фінансової звітності. Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнавати на дату виконання контракту. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування. Транспортно-заготівельні витрати включати в собівартість придбаних запасів або загальною сумою відображати на окремих субрахунках кожного рахунку обліку запасів з подальшим їх розподілом за середнім відсотком. При відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО. Величину резерву сумнівних боргів обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. До грошовим коштам та їх еквівалентів відносити гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання. Створювати забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпускних працівникам підприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працівникам заробітної плати та коефіцієнта, обчисленого відношенням річної планової суми на оплату відпускних до загального річного планового фонду оплати праці. Дохід визнавати під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Дохід від реалізації послуг визнавати у звітному періоді після надання послуг, виходячи з стадії завершення робіт по кожному договору. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи повинні відображатися у звітному періоді після оформлення акта виконаних робіт (надання послуг), застосовувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений. Дохід від реалізації товарів визнавати в момент передачі ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на товар. Дохід від операційної оренди відображати рівномірно протягом терміну оренди. Облік витрат на виробництво і калькулювання виробничої себестоі-мости робіт, послуг для основного і допоміжного виробництв здійснювати із застосуванням простого методу. Прийняти в якості бази розподілу змінних та постійних розподілених загальновиробничих витрат кількість годин роботи транспорту відповідної номенклатурної групи. До кваліфікаційних активів відносити активи, підготовка яких до використання за призначенням або для продажу обов'язково вимагає період часу більше трьох місяців. Дивіденди по простих акціях визнавати як зобов'язання, якщо вони до або на звітну дату. Всі статті річної та проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знаків. У міру затвердження Міністерством фінансів України нових П (С) БО, Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку нових МСФЗ, а також змін до них, можливі доповнення до облікової політики підприємства. Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності ПрАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД", визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Товариства. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності: Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: - вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають особливостям діяльності товариства; - розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності: Обов'язок аудитора полягає у висловлюванні думки про достовірність наданої фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту. Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів у відношенні числових показників і приміток до фінансової звітності. Вибір належних процедур ґрунтується на професійній думці аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого спотворення фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і достовірністю фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, застосовних в даних обставинах, але не для цілей висловлювання думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю. Окрім цього, аудит включає оцінку доцільності вживаної облікової політики і обґрунтованості допущень, зроблених керівництвом, а також оцінку представлення фінансової звітності в цілому. Тобто Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. МСА 705 розглядає відповідальність аудитора за надання відповідного звіту за обставин, якщо, формулюючи думку згідно з МСА 700, аудитор доходить висновку про необхідність модифікації аудиторської думки щодо фінансової звітності. Підстава для висловлення умовно - позитивної думки До модифікації думки аудитора призвело наступне: Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації оборотних і необоротних активів та зобов'язань, тому не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності Факти, що призвели до модифікації думки аудитора, викладені у параграфі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки", не є суттєвими та всеохоплюючими щодо: невідповідності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або Міжнародним стандартам фінансової звітності розкриття інформації; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента (МСА 570); невідповідності інших фактів та обставин, які впливають на достовірність фінансової звітності в цілому. Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки. На думку аудитора: дійсний фінансовий стан та результат діяльності ПрАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД", за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки", в цілому відповідає річній фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012 р.; визначена концептуальна основа фінансової звітності, використана при складанні фінансових звітів, відповідає діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності; інформація в фінансових звітах, які відповідають діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності, за винятком невідповідностей, викладених у параграфі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки", відображена достатньо справедливо й достовірно, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Інша допоміжна інформація Висловлення думки щодо відповідності чистих активів вимогам законодавства. В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про те, що розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства (57 006 тис. грн.) відповідає вимогам положенням п.3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України. Висловлення думки щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, на підставі МСА 720, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок, що інша інформація, яка розкривається емітентом та подається до Комісії згідно із "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1591 не містить значних невідповідностей чи викривлень, та у всіх суттєвих аспектах відповідає перевіреній фінансовій звітності. Висловлення думки щодо виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності; Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону. Товариство у 2012 році відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) Вартість активів станом на 31.12.2010 року складає 74381 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 7438,1 тис. грн. Рішення про попереднє схвалення значних правочинів прийнято на загальних зборах акціонерів від 25.04.2012 року. Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства (назва) здійснюється відповідно до: - розділу 9 Статуту, затвердженого 29 квітня 2011 року; - рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №1 від 29 квітня 2011 року). Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - загальні збори акціонерів, - наглядова рада, - правління, - ревізійна комісія. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 29 квітня 2011 року). Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положенням про наглядову раду (затверджене рішенням загальних зборів акціонерів протокол №1 від 29 квітня 2011 року). Товариством затверджені Положення про правління акціонерного товариства, Положення про загальні збори, та Положення про Наглядову раду (протокол №1 від 29 квітня 2011 року) та Положення про ревізора (протокол " 1 від 25 квітня 2012 року). Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізором. Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 рік. Звіт ревізійної комісії від 29 квітня 2011 року, не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2010 рік. Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились. Затвердження зовнішнього аудитора - ТОВ "Стандарт аудит" відбувалось Наглядовою радою, у відповідності до вимог Статуту товариства. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1591 в діючої редакції. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Аудитор, згідно з МСА 240, несе відповідальність за отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА. Основні відомості про аудиторську фірму: Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт - аудит" Код за ЄДРПОУ: 23980886 Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво N 1259, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за N 98. Термін дії свідоцтва: до 04.11.2015 року. Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості: рішення АПУ №227/4 від 27.01.2011 р. Номер, серія і дата видачі сертифіката директора аудиторської фірми: Сертифікат аудитора - Серія А № 002673, виданий за рішенням № 36 від 05.10.1995 р., Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 205/2 від 24.09.2009р. термін дії продовжено до 05 жовтня 2014 р. Місцезнаходження: м. Донецьк - 17, вул. Овнатаняна, 4. Телефон/факс: (062) 3858391 . Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 961 від 24 січня 2013 р. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 05.02.2013 по 11.02.2013 р. Дата видачі звіту: 11.02.2013р. Звіт незалежного аудитора виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишено в архіві аудиторської фірми. Свідоцтво N 1259, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за N 98. Термін дії свідоцтва продовжений до 04.11.2015 р. Аудитор ____________________________________ / Захаркіна І. Ю. / Директор ТОВ "Стандарт-аудит"____________________________________ /Полосіна Л.М./