ПрАТ "АП "Укрбуд"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2012
Кворум зборів** 99.97981355
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря Зборiв Товариства. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2011 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 8. Про вiдкликання (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Внесення змiн до Статуту Товариства. 10. Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерного Товариства. 11. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства. 12. Про внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства. 13. Про визнання таким, що втратило чиннiсть Положення про Ревiзiйну комiсiю. 14. Про затвердження Положення про Ревiзора. 15. Про обрання Ревiзора Товариства. 16. Про затвердження умов договору з Ревiзором Товариства i визначення особи, уповноваженої на його пiдписання вiд iменi Товариства. 17. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення. Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря Зборiв Товариства. На голосування поставлений проект рiшення: Обрати головою загальних зборiв Замишляєва В.В., секретарем загальних зборiв Перепльотку О.С.. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Дударєв Вячеслав Олександрович Члени лiчильної комiсiї: Зайцева Тетяна Iванiвна Решетняк Наталiя Семенiвна Затвердити регламент загальних зборiв: Основна доповiдь - до 20 хвилин; Спiвдоповiдь - до 10 хвилин; Виступи в дебатах - до 5 хвилин; Вiдповiдь на запитання - до 10 хвилин. Заяви на виступи подавати в письмовiй формi секретарю зборiв з указiвкою найменування або ПIБ акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер (його представник) може виступати тiльки по питанню, що обговорюється i включене до порядку денного. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi записок головi зборiв з указiвкою найменування або ПIБ акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Провести збори без перерви. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Обрати головою загальних зборiв Замишляєва В.В., секретарем загальних зборiв Перепльотку О.С.. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Дударєв Вячеслав Олександрович Члени лiчильної комiсiї: Зайцева Тетяна Iванiвна Решетняк Наталiя Семенiвна Затвердити регламент загальних зборiв: Основна доповiдь - до 20 хвилин; Спiвдоповiдь - до 10 хвилин; Виступи в дебатах - до 5 хвилин; Вiдповiдь на запитання - до 10 хвилин. Заяви на виступи подавати в письмовiй формi секретарю зборiв з указiвкою найменування або ПIБ акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер (його представник) може виступати тiльки по питанню, що обговорюється i включене до порядку денного. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi записок головi зборiв з указiвкою найменування або ПIБ акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Провести збори без перерви. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. На голосування поставлений проект рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. На голосування поставлений проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. На голосування поставлений проект рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. На голосування поставлений проект рiшення: Затвердити рiчнi результати дiяльностi, рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Затвердити рiчнi результати дiяльностi, рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2011 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. На голосування поставлений проект рiшення: Прибуток Товариства в сумi 2137тис.грн. розподiлити наступним чином: Резервний капiтал - 5%, на розвиток виробництва - 95%, дивiденди на простi iменнi акцiї за 2011 рiк не нараховувати та не сплачувати. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2011 рiк у сумi 865755,00 грн. наступним чином: " резервний капiтал 5% - 42900,00 грн. " нерозподiлений прибуток 95% - 822855,00 грн. Направити нерозподiлений прибуток у сумi 822855,00 грн. на розвиток виробництва. Рiчнi дивiденди за 2011 рiк не нараховувати та не виплачувати. 7. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. На голосування поставлений проект рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 8. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. На голосування поставлений проект рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: Мишко Олена Сергiївна - голова Ревiзiйної комiсiї; Тараненко Максим Павлович - член Ревiзiйної комiсiї. Пономарьова Тетяня Леонiдiвна - член Ревiзiйної комiсiї. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: Мишко Олена Сергiївна - голова Ревiзiйної комiсiї; Тараненко Максим Павлович - член Ревiзiйної комiсiї. Пономарьова Тетяня Леонiдiвна - член Ревiзiйної комiсiї. 9. Внесення змiн до Статуту Товариства. На голосування поставлений проект рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Обрати уповноваженою особою для пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї голову Правлiння Товариства Губарєва Володимира Миколайовича. Доручити головi Правлiння Товариства Губарєву Володимиру Миколайовичу пiдписати Статут Товариства в затвердженiй новiй редакцiї та забезпечити його державну реєстрацiю у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Обрати уповноваженою особою для пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї голову Правлiння Товариства Губарєва Володимира Миколайовича. Доручити головi Правлiння Товариства Губарєву Володимиру Миколайовичу пiдписати Статут Товариства в затвердженiй новiй редакцiї та забезпечити його державну реєстрацiю у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. 10. Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. На голосування поставлений проект рiшення: Внести змiни до Положення про Загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" в новiй редакцiї. Уповноважити голову зборiв Замишляєва В.В. та секретаря зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" в затвердженiй новiй редакцiї. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" немає. Прийнято рiшення: Внести змiни до Положення про Загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" в новiй редакцiї. Уповноважити голову зборiв Замишляєва В.В. та секретаря зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" в затвердженiй новiй редакцiї. 11. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства. На голосування поставлений проект рiшення: Внести змiни до Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" в новiй редакцiї. Уповноважити голову зборiв Замишляєва В.В. та секретаря зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" в затвердженiй новiй редакцiї. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Внести змiни до Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" в новiй редакцiї. Уповноважити голову зборiв Замишляєва В.В. та секретаря зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" в затвердженiй новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства. На голосування поставлений проект рiшення: Внести змiни до Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд". Уповноважити голову загальних зборiв Замишляєва В.В. та секретаря загальних зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Правлiння Товариства. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Внести змiни до Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд". Уповноважити голову загальних зборiв Замишляєва В.В. та секретаря загальних зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Правлiння Товариства. 13. Про визначення таким, що втратило чиннiсть Положення про Ревiзiйну комiсiю. На голосування поставлений проект рiшення: Визнати Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" таким, що втратило чиннiсть. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Визнати Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" таким, що втратило чиннiсть. 14. Про затвердження Положення про Ревiзора. На голосування поставлений проект рiшення: Затвердити Положення про Ревiзора Товариства. Уповноважити голову загальних зборiв Замишляєва В.В. та секретаря загальних зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Ревiзора Товариства. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Уповноважити голову загальних зборiв Замишляєва В.В. та секретаря загальних зборiв Перепльотку О.С. пiдписати Положення про Ревiзора Товариства. 15. Про обрання Ревiзора Товариства. На голосування поставлений проект рiшення: Обрати Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" Пономарьову Тетяну Леонiдiвну строком на 3 (три) роки. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Обрати Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" Пономарьову Тетяну Леонiдiвну строком на 3 (три) роки. 16. Про затвердження умов договору з Ревiзором Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства. На голосування поставлений проект рiшення: Затвердити умови договору (типову форму договору), який укладатиметься з Ревiзором Товариства. Визначити та обрати особою, що уповноважується на пiдписання договора з Ревiзором Товариства на затверджених умовах - голову Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Затвердити умови договору (типову форму договору), який укладатиметься з Ревiзором Товариства. Визначити та обрати особою, що уповноважується на пiдписання договора з Ревiзором Товариства на затверджених умовах - голову Наглядової ради Товариства Головiна Виктора Петровича. 17. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення. На голосування поставлений проект рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 29.04.2012 року: 1. характер правочинiв - продаж та/або поставка ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв - 15 000 000,00 грн.; 2. характер правочинiв - купiвля ТМЦ, основних засобiв, послуг, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 15 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голову Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 977 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот сiмдесят сiм) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах, що складає 100% голосiв вiд їх загальної кiлькостi. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАВСЯ" - немає. Прийнято рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 29.04.2012 року: 1. характер правочинiв - продаж та/або поставка ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв - 15 000 000,00 грн.; 2. характер правочинiв - купiвля ТМЦ, основних засобiв, послуг, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 15 000 000,00 грн. Запропонував уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голову Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.