ПрАТ "АП "Укрбуд"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070
Територія   за КОАТУУ 1413200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.41 
Середня кількість працівників 807    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 85303 Донецька область м.Красноармiйськ вул.Днiпропетровська,31
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 75 110
первісна вартість 011 83 127
накопичена амортизація 012 8 17
Незавершені капітальні інвестиції 020 3676 226
Основні засоби:
залишкова вартість 030 52738 65651
первісна вартість 031 71436 91909
знос 032 18698 26258
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 345 1676
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 56834 67663
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 3799 4034
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 27
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 12420 5708
первісна вартість 161 12420 5708
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 8 0
за виданими авансами 180 80 119
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1118 130
Поточні фінансові інвестиції 220 103 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 15 57
у тому числі в касі 231 1 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 4 0
Усього за розділом II 260 17547 10075
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 74381 77738


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 45088 45088
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 580 973
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2137 10945
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 47805 57006
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 3146 3512
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 3146 3512
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 17130 10588
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 4 0
з бюджетом 550 2634 2743
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 1163 1243
з оплати праці 580 2380 2451
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 119 195
Усього за розділом IV 620 23430 17220
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 74381 77738
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно Закону України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та затвердженим Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей своєї дiяльностi i технологiї обробки облiкових даних. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика пiдприємства у звiтному перiодi не змiнювалась. Згiдно до облiкової полiтики: При веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi застосовувати тi професiйнi судження та положення системи облiку, якi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. Встановити межу суттєвостi для: окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i власного капiталу пiдприємства - 5% пiдсумку всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно; окремих видiв доходiв i витрат - 2% чистого прибутку (збитку) пiдприємства; проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв застосовувати вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi, у розмiрi 10% такого вiдхилення; визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%; статей фiнансової звiтностi - 1000 гривень. Основними засобами визнавати матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу) i вартiсть бiльше 2500 грн. Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання бiльше одного року, вартiстю менше 2500 гривень iншими необоротними матерiальними активами. Амортизацiю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховувати за прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховувати в розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання таких об'єктiв. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв та їх лiквiдацiйну вартiсть визначає постiйно дiюча комiсiя. Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi преоцененного об'єкта щомiсяця включати пропорцiйно нарахованої амортизацiї до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу. Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати протягом строку їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. Переоцiнку об'єктiв нематерiальних активiв не виробляти зважаючи на вiдсутнiсть активного ринку щодо них. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображати в сумi зазначених активiв i зобов'язань, визначених на кожну дату складання фiнансової звiтностi. Фiнансовi активи, придбанi в результатi систематичних операцiй, визнавати на дату виконання контракту. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавати їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати включати в собiвартiсть придбаних запасiв або загальною сумою вiдображати на окремих субрахунках кожного рахунку облiку запасiв з подальшим їх розподiлом за середнiм вiдсотком. При вiдпуску у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Величину резерву сумнiвних боргiв обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. До грошовим коштам та їх еквiвалентiв вiдносити грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання. Створювати забезпечення для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпускних працiвникам пiдприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати та коефiцiєнта, обчисленого вiдношенням рiчної планової суми на оплату вiдпускних до загального рiчного планового фонду оплати працi. Всi статтi рiчної та промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знакiв. Розшифровка рядкiв балансу: -------------- Рядок 010 "Нематерiальнi активи, залишкова вартiсть" - 110 тис. грн., яка складається з вартостi: - програмнє забеспечення - 110 тис.грн. Протягом 2012 року надiйшло нематерiальних активiв на загальну суму 44 тис. грн. В поточному перiодi нарахована амортiзацiя у розмiрi 9 тис. грн. . Рядок 020 "Незавершене будiвництво" - 226 тис.грн., складається: * капiтальне будiвництво - 61 тис.грн., * придбання (виготовлення) основних засобiв (придбане виробниче обладнання, не введене в експлуатацiю станом на 31.12.2012 р.) - 165 тис.грн. Рядок 030 - 032 "Основнi засоби", тис. грн.: Група Первiсна вартiсть Знос Остаточна вартiсть Ступiнь зносу Будинки, споруди та передавальнi пристрої 22781 2080 20701 9,13 Машини та обладнання 2793 1056 1737 37,81 Транспортнi засоби 65487 22787 42700 34,80 Iнструменти, прилади, iнвентар 180 71 109 39,44 Багаторiчнi насадження 424 20 404 4,72 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 244 244 0 100,00 Всього 91909 26258 65651 28,57 У звiтному перiодi Товариством прийнятi до облiку необоротнi матерiальнi активи на суму 20596 тис.грн., тому числi: - Будинкi, споруди та передавальнi пристрої - 14811 тис. грн. - Машини та обладнання - 75 тис. грн. - Транспортнi засоби - 5163 тис. грн. - Iнструменти, прилади, iнвентар - 54 тис. грн. - Багаторiчнi насадження - 424 тис. грн. - МНМА - 69 тис. грн. Вибуття основних засобiв в 2012 р. вiдбувалось за рахунок лiквiдацiї та продажу загальною первинною вартiстю 123 тис.грн. i залишковою вартiстю 2 тис.грн.: В оперативну оренду на кiнець 2012 р. окреми iнвентарнi обєкти не передавались. Рядок 100 "Виробничi запаси" - 4034 (тис. грн.) : - Сировина i матерiали - 282 - Паливо - 2119 - Запаснi частини - 1587 - МШП - 28 - Iншi матерiали - 18 Рядок 160-162 "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" первiсна вартiсть - 5708 тис. грн. В складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2012 р. найбiльш вагомими дебiторами є: ПАТ "ШУ "Покровське"- 2831 тис.грн. Фiлiя "Збагачувальна фабрика "Свято Варваринська" ПрАТ "ДМЗ" - 1646 тис.грн. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за строками виникнення складається: до 12 мiсяцiв - 5708 тис. грн. (100,00% заборгованостi) Протягом 2012 року використано резерву сумнiвних боргiв по iншої дебiторської заборгованостi у розмiрi 2 тис. грн. Ряд. 170 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - вiдсутня. Рядок 180 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" - 119 тис. грн. - попередня оплата за товари (роботи, послуги) постачальникам. Рядок 210 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 130 тис. грн., якi складаються з заборгованостi по розрахункам: - Розрахунки по страхуванню майна - 49 тис.грн. - Заборгованiсть цiльових обов'язкових фондiв - 54 тис. грн. - Розрахунки по страхуванню робiтникiв та майна - 27 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за строками виникнення складається: до 12 мiсяцiв - 130 тис. грн. ( 100,00% заборгованостi) Рядок 220 "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" - вiдсутнi. рядок 250 "Iншi оборотнi активи" - вiдсутнi Рядок 270 "Витрати майбутнiх перiодiв" - вiдсутнi. Рядок 300 "Статутний капiтал" - 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.), розподiлений на 5147016 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 8,76 грн. Протягом 2012 року розмiр статутного капiталу не змiнювався. Рядок 340 "Резервний капiтал" - 973 тис. грн. - утворений за рахунок вiдрахування частки отриманих прибуткiв, вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду нараховано резервного капiталу у розмiрi 393 тис. грн. з прибутку 2012 року. Рядок 350 "Нерозподiлений прибуток" - 10945 тис. грн.: - нерозподiлений прибуток на початок року - 2137 тис. грн. - нерозподiлений прибуток поточного року - 9201 тис. грн. - вiдрахування до резервного капiталу - 393 тис. грн. Ряд. 400 "Забезпечення виплат персоналу - 3512 тис. грн. - резерв виплати вiдпусток . Рядок 530 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 10588 тис. грн. Найбiльш вагомими кредиторами станом на 31.12.2012 є: ТОВ Атлант - 307 тис.грн. ТОВ СПС Енерго - 8031 тис. грн. Рядок 540 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв" - вiдсутня. Рядок 550 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 2743 тис. грн., у тому числi: ПДВ - 1298 тис. грн. Податок на прибуток - 960 тис. грн. Податок з доходiв фiзичних осiб - 476 тис. грн. Орендна плата за землю 9 тис. грн. Рядок 570 "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - 1243 тис. грн. складається iз зобов'язань: Единий соцiальний внесок - 1243 тис. грн. Рядок 580 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - 2451 тис. грн. Рядок 610 "Iншi поточнi зобов'язання" - показується сума зобов'язань, якi не можуть бути включенi до iнших статей роздiлу "Поточнi зобов'язання", в сумi 195 тис. грн., що складаються з: Податкового кредиту на суму 19 тис. грн. Розрахункiв по виконавчим документам - 59 тис. грн. Заборгованостi пiдзвiтним особам - 49 тис. грн. Розрахункiв з профкомом на суму 46 тис.грн. Благодiйнi внески - 21 тис. грн. Заборгованостi iнших кредиторiв - 1 тис. грн. у складi яких переважно облiковується дрiбна кредиторська заборгованiсть по операцiях, не пов'язаних з основною господарською дiяльнiстю.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна