ПрАТ "АП "Укрбуд"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070
Територія   за КОАТУУ 1413200000
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.41 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 199027 155420
Податок на додану вартість 015 33171 25903
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 165856 129517
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 149710 123164
Валовий:
прибуток 050 16146 6353
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 1371 9963
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 5657 5033
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 2557 10149
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 9303 1134
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 2073 1050
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 105 98
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 11271 2086
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2070 1220
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 9201 866
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 9201 866
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 60000 54741
Витрати на оплату праці 240 49859 42369
Відрахування на соціальні заходи 250 18620 15889
Амортизація 260 7690 6485
Інші операційні витрати 270 8492 4654
Разом 280 144661 124138

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Згiдно до облiкової полiтики: Дохiд визнавати пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнавати у звiтному перiодi пiсля надання послуг, виходячи з стадiї завершення робiт по кожному договору. Оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи повиннi вiдображатися у звiтному перiодi пiсля оформлення акта виконаних робiт (надання послуг), застосовувати спосiб вивчення виконаної роботи, за винятком випадкiв, коли дохiд вiд надання послуг не може бути достовiрно визначений. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнавати в момент передачi ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товар. Дохiд вiд операцiйної оренди вiдображати рiвномiрно протягом термiну оренди. Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої себестоi-мости робiт, послуг для основного i допомiжного виробництв здiйснювати iз застосуванням простого методу. Прийняти в якостi бази розподiлу змiнних та постiйних розподiлених загальновиробничих витрат кiлькiсть годин роботи транспорту вiдповiдної номенклатурної групи. Всi статтi рiчної та промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знакiв. Розшифровка рядкiв Звiту про фiнансовi результати: ДОХОДИ ряд. 035 "Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг)" - 165856 тис. грн.: * реалiзацiї товарiв - 12228 тис. грн.; * реалiзацiї послуг - 153628 тис. грн. ряд.060 "Iншi операцiйнi доходи" - 1371 тис. грн. складаються з: * вартостi реалiзованих виробничих запасiв та iнших оборотних активiв - 1311 тис.грн. * доходiв вiд оренди - 14 тис.грн. * оприбуткування запасiв вiд списання ТМЦ - 1 тис. грн. * доходи по роботам разового характеру - 4 тис. грн. * доходи по послугам зберiгання - 36 тис. грн. * iншi операцiйнi доходи - 5 тис. грн. ряд.130 "Iншi доходи" - 2073 тис. грн. - складаються iз: * доходiв вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 1980 тис.грн. * доходи вiд оприбуткування ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв - 93 тис. грн. ВИТРАТИ ряд. 040 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 149710 тис. грн. ряд.090 "Iншi операцiйнi витрати" - 2557 тис. грн. складаються з: * собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв - 1262 тис.грн.; * нестачи та втрати вiд пошкодження цiнностей - 5 тис. грн. * визнаних штрафiв, пенi та iнших санкцiй - 25 тис.грн.; * витрати на утримання храму - 49 тис. грн. * податки та збори - 147 тис. грн. * благодiйна допомога - 62 тис. грн. * представницькi витрати - 20 тис. грн. * iнших витрат господарської дiяльностi, якi згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського облiку мають вiдноситись до складу операцiйних витрат - 987 тис. грн. ряд.160 "Iншi витрати" - 105 тис. грн.: " Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 103 тис. грн. " Iншi витрати - 2 тис. грн. ряд. 180 "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" - 2070 тис. грн. - сума, розрахована у вiдповiдностi до дiючого законодавства та П(С)БО, з урахуванням змiн в складi вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна