ПрАТ "АП "Укрбуд"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070
Територія   за КОАТУУ 1413200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.41 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 199551 148851
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 3740
Повернення авансів 030 10 103
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 2
Отримання субсидій, дотацій 050 0 44
Цільового фінансування 060 0 499
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 4 0
Інші надходження 080 1287 19
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (112805) (81923)
Авансів 095 (119) (3142)
Повернення авансів 100 (1200) (0)
Працівникам 105 (39786) (32328)
Витрат на відрядження 110 (535) (390)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (15397) (10070)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (3464) (1023)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (20233) (16525)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (7230) (6135)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (2918) (1554)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -2835 168
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -2835 168
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 2980 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (103) (155)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 2877 -155
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 2877 -155
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 42 13
Залишок коштів на початок року 410 15 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 57 15

Примітки: Рядок 080 "Iншi надходження" - 1287 тис. грн.: безвiдсоткова позика вiд СПС "Енерго" - 1200 фiзособи-працiвники органiзацiї за путiвки ФСС - 11 управлiння соцзахисту вiдшкодування виплат учасникам ЧАЕС - 22 ФНС вiдшкодування лiкарняних по травмi на виробництвi - 54 Рядок 145 "Iншi платежi" - 2918 тис. грн.: благодiйний внесок працiвникiв БФ Надiя 179 профвнески 1036 благодiйна допомога 10 пiльгова пенсiя до ПФУ 135 повернення безпроцентної позики СПС "Енерго" 1200 iншi платежi за заявами працiвникiв 148 платежi за виконавчими листами 199 платежi за путiвки ФСС 11 Грошовi кошти включають: ряд.410 "Залишок коштiв на початок року" - 15 тис. грн.: - в касi - 1 тис. грн. - на поточних рахунках - 14 тис. грн. ряд.430 "Залишок коштiв на кiнець року" - 57 тис. грн.: - на поточних рахунках - 57 - у кассi - 0 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна