ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Губарєв Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01236070
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Донецька область, д/н, м.Красноармiйськ, 85303, вул.Днiпропетровська,31
5. Міжміський код, телефон та факс (06239) 2 10 12, (06239) 2 06 84
6. Електронна поштова адреса popova_av@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://ukrstroy.prat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)