ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 65247 55487 0 0 65247 55487
будівлі та споруди 20701 11326 0 0 20701 11326
машини та обладнання 1737 1426 0 0 1737 1426
транспортні засоби 42700 42203 0 0 42700 42203
інші 109 532 0 0 109 532
2. Невиробничого призначення: 404 8783 0 0 8783 404
будівлі та споруди 0 8771 0 0 0 8771
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 404 12 0 0 404 12
Усього 65651 64270 0 0 65651 64270
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1.Будiвлi та споруди - вiд 25 рокiв, остання будiвля була введена в експлуатацiю в 1997 роцi. Будiвлi та споруди пiдтримуються у робочому станi, проводилися поточнi та капiтальнi ремонти. 2. Машини та обладнання - бiльше 10 рокiв, весь термiн використання працювали на знос, вiдновлень не було. До складу групи вiдноситься: обладнання, автонавантажувач, верстаки, пiдйомники, устаткування для миття автомобiлiв, шиноремонтне i шиномонтажне обладнання та iн. 3. Транспортнi засоби - вантажнi бiльше 10 рокiв, пасажирськi бiльше 4 рокiв. Технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв проводились своєчасно вiдповiдно до термiну пробiгу. 4. Iнструменти, прилади, iнвентар - бiльше 5 рокiв, пiдтримувались у робочому станi вiднесенi до iнших основних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв,тис. грн.: Найменування Первiсна вартiсть Знос Будiвлi та споруди 22800 2703 Машини та обладнання 2822 1396 Транспорт 72154 29951 Iнструмент, меблi 240 102 Багаторiчнi насадження - 470 64 МНМА 343 343 Всього 98829 34559 Сума нарахованої амортизацiї у звiтному перiодi 8477 тис грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди 11,86% 2. Машини та обладнання 49,47% 3. Транспортнi засоби 41,51% 4. Iнструмент. меблi 42,5% 5. Багаторiчнi насадження 13,62 % 6. МНМА 100 % Ступiнь використання основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди - 99,5% 2. Машини та обладнання - 97,4% 3. Транспортнi засоби - 99,5% 4. Iнструмент, меблi - 97% 5.Багаторiчнi насадження - 100% 5. iншi - 100% Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 1) У 2013 роцi надiйшло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 7168 тис.грн., в тому числi: - Будiвлi та споруди -19.грн. - машини та обладнання - 38 тис.грн., - iнструментiв, приладiв, iнвентаря 63 тис.грн., - транспортнi засоби- 6902 тис. грн. - багаторiчнiх насаджень - 46 тис.грн., - малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 100.грн. 2) Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 248 тис.грн., з них: - Будинкi, споруди, передавальнi пристрої - 0 тис. грн. - машини та обладнання - 9 тис.грн.; - транспортнi засоби - 235 тис. грн.; - iнструментiв, приладiв, iнвентаря 3 тис.грн.; - МНМА -1 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Вартiсть взятих в операцiйну оренду основних засобiв - 4627 тис. грн. Обмежень щодо використання основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 66554 57006
Статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(66554.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(45088.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.