ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1319 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 16881 X X
Усього зобов'язань X 18200 X X
Опис Непогашена частина боргу; Податковi зобовязання - 1319 тис. грн.: ПДВ - 908 тис. грн. Податок на воду - 1 тис. грн. Податок з доходiв фiзичних осiб - 401 тис. грн. Орендна плата за землю 9 тис. грн. Непогашена частина боргу;Iншi зобовязання - 16881 тис. грн.: "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 10003 тис. грн. Найбiльш вагомими кредиторами станом на 31.12.2013 є: ТОВ ГазУкраїна2020 - 5411 тис.грн. ТОВ САВI - 1800 тис. грн. "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - 1133 тис. грн. складається iз зобов'язань: Единий соцiальний внесок - 1133 тис. грн. "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - 2252 тис. грн. Поточнi забезпечення - 3323 тис. грн. "Iншi поточнi зобов'язання" - показується сума зобов'язань, якi не можуть бути включенi до iнших статей роздiлу "Поточнi зобов'язання", в сумi 170 тис. грн., що складаються з: Податкового кредиту на суму 26 тис. грн. Розрахункiв по виконавчим документам - 54 тис. грн. Заборгованостi пiдзвiтним особам - 24 тис. грн. Розрахункiв з профкомом на суму 43 тис.грн. Благодiйнi внески - 22 тис. грн. Заборгованостi iнших кредиторiв - 1 тис. грн. у складi яких переважно облiковується дрiбна кредиторська заборгованiсть по операцiях, не пов'язаних з основною господарською дiяльнiстю.