ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Губарєв Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 079612, 14.10.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1947
5) освіта** Харкiвський автомобiльно-дорожнiй iнститут. Автомобiльний транспорт
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - старший iнженер служби експлуатацiї.
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Згiдно Статута Товариства до компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Голова Правлiння Товариства має право: 1) здiйснювати повсякденне керiвництво дiяльнiстю Товариства; 2) без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства; 3) самостiйно укладати угоди, вартiсть яких не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства; 4) за згодою з Наглядовою радою укладати угоди, вартiсть яких перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства 5) за згодою з Наглядовою радою укладати угоди, незалежно вiд їх вартостi, перелiк яких встановлено даним Статутом 6) затверджувати посадовi обов'язки працiвникiв Товариства; 7) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння i головними спецiалiстами Товариства; 8) приймати на роботу i звiльняти робiтникiв Товариства (за виключенням членiв Правлiння та керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв). 9) укладати колективний договiр iз профспiлковою органiзацiєю трудового колективу вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства; 10) виконувати iншi функцiї, мати права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначенi додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Голова правлiння Губарєв Володимир Миколайович непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Призначений на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: голова правління ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". На даний час обiймає посаду голови правління ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Не обіймає посади на інших підприємствах. Змін на посаді протягом року не було.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дударєв Вячеслав Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 604876, 06.03.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1958
5) освіта** Горлiвська фiлiя Донецького полiтихничного iнститута. Автомобiлi та Автомобiльне господарство
6) стаж керівної роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - iнженер I категорiї.
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правлiння Дударєв Вячеслав Олександрович непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Призначений на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: головний інженер ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". На даний час обiймає посаду головного інженера ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зайцева Тетяна Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 967750, 21.08.1997, . Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1953
5) освіта** Ростовський на - Дону інститут народного господарства. Бухгалтерський облік в промисловості.
6) стаж керівної роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Димитрівський експериментально - механічний завод" - головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правлiння Зайцева Тетяна Іванівна непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: заступник директора з економіки ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". На даний час обіймає посаду заступника директора з економіки ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Замишляєв Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 967751, 21.08.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1953
5) освіта** Донецькiй полiтихничний iнститут. Автомобiльний транспорт.
6) стаж керівної роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - начальник вiддiлу експлуатацiї.
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правлiння Замишляєв Василь Васильович непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає.Призначений на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: начальник гаражної служби ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Змін на посаді протягом рок На даний час обiймає посаду начальника гаражної служби ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Олександра Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1959
5) освіта** Харкiвський фiнансово - економiчний iнститут. Бухгалтерський облiк.
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статута Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правлiння Попова Олександра Володимирівна непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - головний бухгалтер. Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пономарьова Тетяна Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК, 154623, 31.05.2005, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку
4) рік народження** 1956
5) освіта** Донецький нацiональний унiверсiтет, економiст.
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПТ "Ремпобутмаш"- головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.04.2012, 3 (три) роки
9) опис Ревізор має право: 1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; 4. бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 5. брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління; 6. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора під час проведення перевірок; 7. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; 8. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів; 9. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; 10. отримувати винагороду за виконання функцій Ревізора. Розмір винагороди Ревізора встановлюється у договорі, який укладається з Ревізором, на умовах, затверджених Загальними зборами. Обов`язки Ревізора: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; 5. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконання обов'язків Ревізора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6. надавати Наглядовій раді, Правлінню, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізора; 7. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 8. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 9. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням. Ревiзор Пономарьова Тетяна Леонiдiвна непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 25.04.2012р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обiймає посаду ведучого спецiалiста дирекцiї по управлiнню власнiстю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, буд. 122). Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головiн Вiктор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 432718, 11.05.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження** 1963
5) освіта** Донецький полiтехнiчний iнститут. Автомобiлi та автогосподарство
6) стаж керівної роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** СП "Концерн "Энерго"- начальник колони.
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту до компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рішення питання про придбання Товариства акцій, що випускаються їм та реалізацію викуплених акцій; 3) аналіз дій Правління по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики , підтримки номенклатури товарів і послуг; 4) попереднє узгодження річної фінансової звітності Товариства, що підлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акціонерів 5) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства 6) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 7) визначення розміру та умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, окрім членів Наглядової ради; 8) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 9) прийняття рішень про використання резервного капіталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правління та членів Правління, членів Ревізійної комісії до найближчих загальних зборів акціонерів. Згiдно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління: 1) вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 4) бути присутніми на засіданнях Правління; 5) вимагати скликання засідання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; 8) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 8) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Голова Наглядової ради Головiн Вiктор Петрович непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Призначений на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обiймає посаду директора Центральної автобази ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, буд. 122). Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Падалка Iнна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 223109, 27.01.1998, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1960
5) освіта** Харкiвський юридичний iнститут. Правознавство
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Спільне Українсько-Либерійське підприємство "Кабі" - головний спеціаліст.
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту до компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рішення питання про придбання Товариства акцій, що випускаються їм та реалізацію викуплених акцій; 3) аналіз дій Правління по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики , підтримки номенклатури товарів і послуг; 4) попереднє узгодження річної фінансової звітності Товариства, що підлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акціонерів 5) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства 6) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 7) визначення розміру та умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, окрім членів Наглядової ради; 8) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 9) прийняття рішень про використання резервного капіталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правління та членів Правління, членів Ревізійної комісії до найближчих загальних зборів акціонерів. Згiдно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління: 1) вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 4) бути присутніми на засіданнях Правління; 5) вимагати скликання засідання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; 8) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 8) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член Наглядової ради Падалка Iнна Василiвна непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обiймає посаду заступника директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, буд. 122). Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кушка Лiлiя Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 381268, 21.09.2000, Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi
4) рік народження** 1963
5) освіта** Донецький полiтехнiчний iнститут. Економiка та органiзацiя гiрничої промисловостi
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Шахта iм. Батова -начальник вiддiлу труда та зарплати.
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту до компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рішення питання про придбання Товариства акцій, що випускаються їм та реалізацію викуплених акцій; 3) аналіз дій Правління по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики , підтримки номенклатури товарів і послуг; 4) попереднє узгодження річної фінансової звітності Товариства, що підлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акціонерів 5) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства 6) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 7) визначення розміру та умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, окрім членів Наглядової ради; 8) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 9) прийняття рішень про використання резервного капіталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правління та членів Правління, членів Ревізійної комісії до найближчих загальних зборів акціонерів. Згiдно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління: 1) вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 4) бути присутніми на засіданнях Правління; 5) вимагати скликання засідання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; 8) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 8) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член Наглядової ради Кушка Лiлiя Борисiвна непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обiймає посаду начальника вiддiлу зведеного стратегiчного планування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"(мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, буд. 122). Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Олександра Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1959
5) освіта** Харкiвський фiнансово - економiчний iнститут. Бухгалтерський облiк.
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано 03.04.1996, Безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї: 1. Головний бухгалтер виконує загальне керiвництво бухгалтерською службою, а також займається питаннями органiзацiї, методологiї i механiзацiї облiку, виступає вiд iменi пiдприємства у фiнансових, банкiвських, арбiтражних, господарських та в iнших органiзацiях по питанням, якi вiдносяться до облiку фiнансової дiяльностi. 2.Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства у вiдповiдностi з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-Х1V "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положення (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв i збереженням власностi пiдприємства. 3. Формувє у вiдповiдностi до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства. 4. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних документiв, якi використовуються для оформлення господарських операцiй, розробцi форм документiв внутрiшнiх бухгалтерських звiтiв. 5. Забезпечує порядок проведення iнвентаризацiї, контроль за проведенням господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. 6. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю, брати участь у розробцi та впровадженнi засобiв програмного забезпечення. 7. Формує i своєчасно надавати повну та достовiрну бухгалтерську iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи та витрати. 8. Органiзовує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, органiзовує облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. 9. Органiзовує облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. 10. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення розрахункiв по заробiтнiй платi, правильне нарахування та перерахування податкiв i зборiв до державного та мiсцевого бюджету, страхових внескiв до державних соцiальних фондiв. 11. Здiйснює контроль за оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачання фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. 12. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i невиробничих витрат. 13. Вживає заходи щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства. 14. Бере участь в оформленнi матерiалiв щодо недостач i розкраданням грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, контролювати передачу в необхiдних випадках матерiалiв у слiдчi i судовi органи. 15. Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. 16. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi даних первинних документiв i бухгалтерських записiв по нацiональним та мiжнародним стандартам, надання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. 17. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. 18. Керує робiтниками бухгалтерiї. 19. Зобов'язан дотримуватися обов'язкiв по охоронi працi, якi передбаченi кол. договором та правилами внутришнього трудового розпорядку, знати та виконувати вимогу нормативних актiв по техницi безпеки, пожежної безпеки, правил користування розрахунковою технiкою. Головний бухгалтер Попова Олександра Володимирівна непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Призначена на посаду згідно Наказу№ 50-к від 03.04.1996р. безстроково. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - головний бухгалтер. Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.