ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2013
Кворум зборів** 99.97946383
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря Зборiв Товариства. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення. Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря Зборiв Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: 1 Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї: Дударєв Вячеслав Олександрович Члени лiчильної комiсiї: Прилiпота Вiктор Iванович Замишляєв Василь Васильович 2. Обрати головою загальних зборiв - Попову Олександру Володимирiвну, секретарем загальних зборiв - Познякову Олену Сергiївну. Рiшення прийнято 99,9795 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансове - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансове - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Рiшення прийнято 99,9795 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк додається до протоколу загальних зборiв - Додаток № 2. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Рiшення прийнято 99,9795 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк додається до протоколу загальних зборiв - Додаток № 3. 4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Рiшення прийнято 99,9795 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Звiт i висновки Ревiзора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк додається до протоколу загальних зборiв - Додаток № 4. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. Рiшення прийнято 99,9795 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Баланс (Ф № 1), Звiт про фiнансовi результати (Ф № 2), Звiт про рух грошових коштiв (Ф № 3), Звiт про власний капiтал (Ф № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (Ф № 5) додаються до протоколу загальних зборiв - Додатки № № 5, 6, 7, 8, 9. 6. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2012 рiк у сумi 9201 тис. грн. наступним чином: o резервний капiтал 5 % - 393 тис. грн. o нерозподiлений прибуток 95% - 8808 тис. грн. Направити нерозподiлений прибуток у сумi 9201 тис. грн. на розвиток виробництва. Рiчнi дивiденди за 2012 рiк не нараховувати та не виплачувати. Рiшення прийнято 99,9795 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 7. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Рiшення прийнято 99,9795 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 22.04.2014 року: 1. характер правочинiв - продаж та/або поставка ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв - 25 000 000,00 грн.; 2. характер правочинiв - купiвля ТМЦ, основних засобiв, послуг, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 25 000 000,00 грн. Запропонував уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голову Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.