ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070
Територія   за КОАТУУ 1413200000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.41"
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 165039 165856
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 146460 ) ( 149710 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
18579 16146
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 651 1371
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5065 ) ( 5657 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2286 ) ( 2557 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
11879 9303
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 131 2073
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 72 ) ( 105 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
11938 11271
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2390 -2070
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
9548 9201
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9548 9201

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 57068 60000
Витрати на оплату праці 2505 52047 49859
Відрахування на соціальні заходи 2510 19429 18620
Амортизація 2515 8490 7690
Інші операційні витрати 2520 5221 8492
Разом 2550 142255 144661

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5147016 5147016
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 514701 5147016
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.8550554 1.7876377
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 18.550576 1.7876377
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Згiдно до облiкової полiтики: Дохiд визнавати пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнавати у звiтному перiодi пiсля надання послуг, виходячи з стадiї завершення робiт по кожному договору. Оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи повиннi вiдображатися у звiтному перiодi пiсля оформлення акта виконаних робiт (надання послуг), застосовувати спосiб вивчення виконаної роботи, за винятком випадкiв, коли дохiд вiд надання послуг не може бути достовiрно визначений. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнавати в момент передачi ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товар. Дохiд вiд операцiйної оренди вiдображати рiвномiрно протягом термiну оренди. Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої себестоi-мости робiт, послуг для основного i допомiжного виробництв здiйснювати iз застосуванням простого методу. Прийняти в якостi бази розподiлу змiнних та постiйних розподiлених загальновиробничих витрат кiлькiсть годин роботи транспорту вiдповiдної номенклатурної групи. Всi статтi рiчної та промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знакiв. У мiру затвердження Мiнiстерством фiнансiв України нових П (С) БО, Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку нових МСФЗ, а також змiн до них, можливi доповнення до облiкової полiтики пiдприємства. Розшифровка рядкiв Звiту про фiнансовi результати: ДОХОДИ ряд. 2000 "Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг)" - 165039 тис. грн.: * реалiзацiї товарiв - 11263 тис. грн.; * реалiзацiї послуг - 153776 тис. грн. ряд.2120 "Iншi операцiйнi доходи" - 651 тис. грн. складаються з: * вартостi реалiзованих виробничих запасiв та iнших оборотних активiв - 560 тис.грн. * доходiв вiд оренди - 18 тис.грн. * оприбуткування запасiв вiд списання ТМЦ - 3 тис. грн. * комiсiйна плата - 2 тис. грн. * доходи по послугам зберiгання - 56 тис. грн. * iншi операцiйнi доходи - 12 тис. грн. ряд.2240 "Iншi доходи" - 131 тис. грн. - складаються iз: * доходiв вiд реалiзацiї необоротних активiв - 22 тис.грн. * доходи вiд оприбуткування ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв - 109 тис. грн. ВИТРАТИ ряд. 2050 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 146460 тис. грн. ряд.2180 "Iншi операцiйнi витрати" - 2286 тис. грн. складаються з: * собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв - 529 тис.грн.; * сумнiвнi борги - 11 тис. грн. * нестачи та втрати вiд пошкодження цiнностей - 10 тис. грн. * витрати на утримання храму - 139 тис. грн. * благодiйна допомога - 65 тис. грн. * iнших витрат господарської дiяльностi, якi згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського облiку мають вiдноситись до складу операцiйних витрат - 1532 тис. грн. ряд.2270 "Iншi витрати" - 72 тис. грн.: " Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 5 тис. грн. " Iншi витрати - 67 тис. грн. ряд. 180 "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" - 2390 тис. грн. - сума, розрахована у вiдповiдностi до дiючого законодавства та П(С)БО, з урахуванням змiн в складi вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна