ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 55487 49722 0 0 55487 49722
будівлі та споруди 11326 10937 0 0 11326 10937
машини та обладнання 1426 1105 0 0 1426 1105
транспортні засоби 42203 37248 0 0 42203 37248
інші 532 432 0 0 532 432
2. Невиробничого призначення: 8783 8723 0 0 8723 8783
будівлі та споруди 8771 8714 0 0 8771 8714
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 12 9 0 0 12 9
Усього 64270 58445 0 0 64270 58445
Опис Пояснення : Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1.Будiвлi та споруди - вiд 25 рокiв, остання будiвля була введена в експлуатацiю в 1997 роцi. Будiвлi та споруди пiдтримуються у робочому станi, проводилися поточнi та капiтальнi ремонти. 2. Машини та обладнання - бiльше 10 рокiв, весь термiн використання працювали на знос, вiдновлень не було. До складу групи вiдноситься: обладнання, автонавантажувач, верстаки, пiдйомники, устаткування для миття автомобiлiв, шиноремонтне i шиномонтажне обладнання та iн. 3. Транспортнi засоби - вантажнi бiльше 10 рокiв, пасажирськi бiльше 4 рокiв. Технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв проводились своєчасно вiдповiдно до термiну пробiгу. 4. Iнструменти, прилади, iнвентар - бiльше 5 рокiв, пiдтримувались у робочому станi вiднесенi до iнших основних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв,тис. грн.: Найменування Первiсна вартiсть Знос Будiвлi та споруди 23021 3370 Машини та обладнання 2856 1751 Транспорт 72263 35015 Iнструмент, меблi 235 153 Багаторiчнi насадження 470 111 МНМА 355 355 Всього 99200 40755 Сума нарахованої амортизацiї у звiтному перiодi 8527 тис грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди 14,64% 2. Машини та обладнання 61,31% 3. Транспортнi засоби 48,45% 4. Iнструмент. меблi 65,10% 5. Багаторiчнi насадження 23,62 % 6. МНМА 100 % Ступiнь використання основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди - 99,5% 2. Машини та обладнання - 97,4% 3. Транспортнi засоби - 99,5% 4. Iнструмент, меблi - 97% 5. Багаторiчнi насадження - 100% 5. iншi - 100% Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 1) У 2014 роцi надiйшло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 3136 тис.грн., в тому числi: - Будiвлi та споруди -221 тис.грн. - машини та обладнання - 40 тис.грн., - транспортнi засоби- 2857 тис. грн. - малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 18 тис.грн. 2) Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 2765 тис.грн., з них: - машини та обладнання - 6 тис.грн.; - транспортнi засоби - 2748 тис. грн.; - iнструментiв, приладiв, iнвентаря 5 тис.грн.; - МНМА - 6 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Вартiсть взятих в операцiйну оренду основних засобiв - 4773 тис. грн. Обмежень щодо використання основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 65227 66554
Статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(65227.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(45088.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.