ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 99.98
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт i висновки Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 11. Обрання Ревiзора Товариства. 12. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. 13. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 14. Внесення змiн до Статуту Товариства. Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: голова лiчильної комiсiї - Дударєв Вячеслав Олександрович, член лiчильної комiсiї - Замишляєв Василь Васильович, член лiчильної комiсiї - Олейнiкова Наталiя Iванiвна Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 4. Звiт i висновки Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2013 рiк у сумi 9548405,61 грн. наступним чином: - резервний капiтал 5% - 470888,00 грн. - нерозподiлений прибуток 95% - 9077517,61 грн. Направити нерозподiлений прибуток у сумi 9077517,61 грн. на розвиток виробництва. Рiчнi дивiденди за 2013 рiк не нараховувати та не виплачувати. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Товариства - Головiна Вiктора Петровича, члена Наглядової ради Товариства - Падалка Iнни Василiвни, члена Наглядової ради Товариства - Кушка Лiлiї Борисiвни. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: За результатами кумулятивного голосування обраними членами Наглядової ради Товариства є: 1. Головiн Вiктор Петрович - голова Наглядової ради "за" 5 145 906 голосiв - 100% 2. Падалка Iнна Василiвна - член Наглядової ради "за" 5 145 906 голосiв - 100% 3. Кушка Лiлiя Борисiвна - член Наглядової ради "за" 5 145 906 голосiв - 100% Наглядова рада Товариства сформована. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (типову форму договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Правлiння Товариства укласти та пiдписати цi вiльно - правовi договори з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах вiд iменi Товариства. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства Пономарьової Тетяни Леонiдiвни. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 11. Обрання Ревiзора Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Пономарьову Тетяну Леонiдiвну. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 12. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору (типову форму договору), що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Уповноважити голову Правлiння Товариства укласти та пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором Товариства на затверджених умовах вiд iменi Товариства. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 13. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 24.04.2015 року: 1. характер правочинiв - продаж та/або поставка ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн.; 2. характер правочинiв - купiвля ТМЦ, основних засобiв, послуг гранична сукупна вартiсть правочинiв - 150 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голову Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 14. Внесення змiн до Статуту Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 4 штуки бюлетенiв, в яких визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: 1. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в новiй редакцiї. 2. Доручити головi Правлiння Товариства Губарєву В.М. пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю цього Статуту у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.