ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070
Територія   за КОАТУУ 1413200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Вантажний автомобільний транспорт за КВЕД 49.41
Середня кількість працівників1 738    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 85303 Донецька область м.Красноармiйськ вул.Днiпропетровська,31, т.(06239) 2 10 12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 98 86
первісна вартість 1001 127 127
накопичена амортизація 1002 29 41
Незавершені капітальні інвестиції 1005 225 61
Основні засоби: 1010 64270 58445
первісна вартість 1011 98829 99200
знос 1012 34559 40755
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 1447 1688
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 66040 60280
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6153 3548
Виробничі запаси 1101 5913 3265
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 240 283
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11045 13812
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
162 1019
з бюджетом 1135 1219 1502
у тому числі з податку на прибуток 1136 1219 1502
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 119 169
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 16 19
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 16 19
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 18714 20069
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 84754 80349

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 45088 45088
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1444 1444
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20022 18695
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 66554 65227
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 10003 7454
за розрахунками з бюджетом 1620 1319 837
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1133 1306
за розрахунками з оплати праці 1630 2252 2573
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 3323 2668
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 170 284
Усього за розділом IІІ 1695 18200 15122
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 84754 80349

Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно Закону України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та затвердженим Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей своєї дiяльностi i технологiї обробки облiкових даних. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика пiдприємства у звiтному перiодi не змiнювалась. Згiдно до облiкової полiтики: При веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi застосовувати тi професiйнi судження та положення системи облiку, якi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. Встановити межу суттєвостi для: окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i власного капiталу пiдприємства - 5% пiдсумку всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно; окремих видiв доходiв i витрат - 2% чистого прибутку (збитку) пiдприємства; проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв застосовувати вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi, у розмiрi 10% такого вiдхилення; визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%; статей фiнансової звiтностi - 1000 гривень. Основними засобами визнавати матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу) i вартiсть бiльше 2500 грн. Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання бiльше одного року, вартiстю менше 2500 гривень iншими необоротними матерiальними активами. Амортизацiю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховувати за прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховувати в розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання таких об'єктiв. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв та їх лiквiдацiйну вартiсть визначає постiйно дiюча комiсiя. Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi преоцененного об'єкта щомiсяця включати пропорцiйно нарахованої амортизацiї до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу. Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати протягом строку їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. Переоцiнку об'єктiв нематерiальних активiв не виробляти зважаючи на вiдсутнiсть активного ринку щодо них. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображати в сумi зазначених активiв i зобов'язань, визначених на кожну дату складання фiнансової звiтностi. Фiнансовi активи, придбанi в результатi систематичних операцiй, визнавати на дату виконання контракту. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавати їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати включати в собiвартiсть придбаних запасiв або загальною сумою вiдображати на окремих субрахунках кожного рахунку облiку запасiв з подальшим їх розподiлом за середнiм вiдсотком. При вiдпуску у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Величину резерву сумнiвних боргiв обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. До грошовим коштам та їх еквiвалентiв вiдносити грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання. Створювати забезпечення для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпускних працiвникам пiдприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати та коефiцiєнта, обчисленого вiдношенням рiчної планової суми на оплату вiдпускних до загального рiчного планового фонду оплати працi. Всi статтi рiчної та промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знакiв. У мiру затвердження Мiнiстерством фiнансiв України нових П (С) БО, Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку нових МСФЗ, а також змiн до них, можливi доповнення до облiкової полiтики пiдприємства. Розшифровка рядкiв балансу: -------------- Рядок 1000 "Нематерiальнi активи" - 86 тис. грн., яка складається з вартостi: - програмнє забезпечення - 86 тис.грн. В поточному перiодi нарахована амортiзацiя у розмiрi 12 тис. грн. . Рядок 1005 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" - 61 тис.грн., складається: * капiтальне будiвництво - 61 тис.грн., Рядок 1010-1012 "Основнi засоби", тис. грн.: Група Первiсна вартiсть Знос Остаточна вартiсть Ступiнь зносу Будинки, споруди та передавальнi пристрої 23021 3370 19651 14,64 Машини та обладнання 2856 1751 1105 61,31 Транспортнi засоби 72263 35015 37248 48,45 Iнструменти, прилади, iнвентар 235 153 82 65,10 Багаторiчнi насадження 470 111 359 23,62 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 355 355 0 100,00 Всього 99200 40755 58445 41,08 У звiтному перiодi Товариством прийнятi до облiку необоротнi матерiальнi активи на суму 3136 тис.грн., тому числi: - Будинкi, споруди та передавальнi пристрої - 221 тис. грн. - Машини та обладнання - 40 тис. грн. - Транспортнi засоби - 2857 тис. грн. - Iнструменти, прилади, iнвентар - 0 тис. грн. - Багаторiчнi насадження - 0тис. грн. - МНМА - 18 тис. грн. Вибуття основних засобiв в 2014 р. вiдбувалось за рахунок лiквiдацiї та продажу загальною первинною вартiстю 2765 тис.грн. i залишковою вартiстю 434 тис.грн.: Рядок 1101 "Виробничi запаси" - 3548 (тис. грн.) : - Сировина i матерiали - 342 - Паливо - 1707 - Запаснi частини - 1186 - МШП - 30 - Товари - 283 Рядок 1125 "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" - 13812 тис. грн. В складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2014 р. найбiльш вагомими дебiторами є: ПАТ "ШУ "Покровське"- 5796 тис.грн. Фiлiя "Збагачувальна фабрика "Свято Варваринська" ЗАТ ДМЗ - 2811 тис.грн. ШБК ТОВ "Донецькшахтопроходка" - 2314 тис.грн. ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" - 870 тис.грн. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за строками виникнення складається: до 12 мiсяцiв - 13594 тис. грн. (98,4% заборгованостi); вiд 12 до 18 мiсяцiв - 218 тис. грн. (1,6% заборгованостi) Протягом 2014 року використано резерву сумнiвних боргiв по iншої дебiторської заборгованостi у розмiрi 6 тис. грн. Ряд. 1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - 1502 тис. грн. - заборгованiсть з податку на прибуток. Рядок 1130 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" - 1019 тис. грн. - попередня оплата за товари (роботи, послуги) постачальникам. Рядок 1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 169 тис. грн., якi складаються з заборгованостi по розрахункам: - Розрахунки по страхуванню майна - 54 тис.грн. - Заборгованiсть цiльових обов'язкових фондiв - 80 тис. грн. - Розрахунки по страхуванню робiтникiв та майна - 21 тис. грн. - Iншi дебiтори - 14 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за строками виникнення складається: до 12 мiсяцiв - 169 тис. грн. ( 100,00% заборгованостi) рядок 1190 "Iншi оборотнi активи" - вiдсутнi Рядок 1400 "Статутний капiтал" - 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.), розподiлений на 5147016 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 8,76 грн. Протягом 2014 року розмiр статутного капiталу не змiнювався. Рядок 1415 "Резервний капiтал" - 1444 тис. грн. - утворений за рахунок вiдрахування частки отриманих прибуткiв, вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду резервний капiтал не нараховувався. Рядок 1420 "Нерозподiлений прибуток" - 18695 тис. грн.: - нерозподiлений прибуток на початок року - 20022 тис. грн. - збиток поточного року - 1327 тис. грн. - вiдрахування до резервного капiталу - 0 тис. грн. Рядок 1615 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 7454 тис. грн. Найбiльш вагомими кредиторами станом на 31.12.2014 є: ТОВ ГазУкраїна2020 - 4243 тис.грн. ТОВ САВI - 2272 тис. грн. Рядок 1620 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 837 тис. грн., у тому числi: ПДВ - 308 тис. грн. Податок з доходiв фiзичних осiб - 470 тис. грн. Орендна плата за землю 10 тис. грн. Воєний збiр 49 тис.грн. Рядок 1625 "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - 1306 тис. грн. складається iз зобов'язань: Единий соцiальний внесок - 1306 тис. грн. Рядок 1630 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - 2573 тис. грн. Ряд. 1660 "Поточнi забезпечення" - 2668 тис. грн. - резерв виплати вiдпусток . Рядок 1690 "Iншi поточнi зобов'язання" - показується сума зобов'язань, якi не можуть бути включенi до iнших статей роздiлу "Поточнi зобов'язання", в сумi 284 тис. грн., що складаються з: Податкового кредиту на суму 170 тис. грн. Розрахункiв по виконавчим документам - 46 тис. грн. Заборгованостi пiдзвiтним особам - 22 тис. грн. Розрахункiв з профкомом на суму 30 тис.грн. Благодiйнi внески - 16 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.