ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
161517 171972
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1250 18376
Надходження від повернення авансів 3020 46 20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 547 95
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 23855 ) ( 72887 )
Праці 3105 ( 35729 ) ( 42116 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 17964 ) ( 21480 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21588 ) ( 29457 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 283 ) ( 4339 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 14489 ) ( 17291 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 6816 ) ( 7827 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 60304 ) ( 22318 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 30 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2005 ) ( 2273 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1885 -68
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 506 27
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2388 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1882 27
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3 -41
Залишок коштів на початок року 3405 16 57
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 19 16

Примітки: Грошовi кошти включають: ряд.3405 "Залишок коштiв на початок року" - 16 тис. грн.: - в касi - 0 тис. грн. - на поточних рахунках - 16 тис. грн. ряд.3415 "Залишок коштiв на кiнець року" - 19 тис. грн.: - на поточних рахунках - 19 - у кассi - 0 тис. грн. Ряд. 3095 "Iншi надходження" - 547 тис. грн.: - За путiвки - 28 тис. грн. - Вiдшкодування виплат учасникам лiквiдацiї аварiї на ЧАЕС - 22 тис. грн. - Вiдщкодування вiд ФСС - 491 тис. грн. - Проценти банка - 1 тис. грн. - Вiдшкодування виплат страхової компанiї - 5 тис.грн. Ряд. 3190 "Iншi витрачання" - 2005 тис. грн.: - Благодiйний внесок - 220 тис. грн. - Профвнески - 586 тис. грн. - Виконавчi листи - 579 тис. грн. - Льготнi пенсiї - 182 тис. грн. - Страховi виплати - 197 тис.грн. - Вiдщкодування ФСС - 28 тис.грн. - Вiдрядження - 186 тис. грн. - Iншi вiдрахування по зарплатнi- 27 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна