ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 49722 42005 0 0 49722 42005
будівлі та споруди 10937 10359 0 0 10937 10359
машини та обладнання 1105 902 0 0 1105 902
транспортні засоби 37248 30350 0 0 37248 30350
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 432 394 0 0 432 394
2. Невиробничого призначення: 8723 8665 0 0 8665 8723
будівлі та споруди 8714 8657 0 0 8714 8657
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 9 8 0 0 9 8
Усього 58445 50670 0 0 58445 50670
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1.Будiвлi та споруди - вiд 25 рокiв, остання будiвля була введена в експлуатацiю в 2012 роцi. Будiвлi та споруди пiдтримуються у робочому станi, проводилися поточнi та капiтальнi ремонти. 2. Машини та обладнання - бiльше 10 рокiв, весь термiн використання працювали на знос, вiдновлень не було. До складу групи вiдноситься: обладнання, автонавантажувач, верстаки, пiдйомники, устаткування для миття автомобiлiв, шиноремонтне i шиномонтажне обладнання та iн. 3. Транспортнi засоби - вантажнi бiльше 12 рокiв, пасажирськi бiльше 6 рокiв. Технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв проводились своєчасно вiдповiдно до термiну пробiгу. 4. Iнструменти, прилади, iнвентар - бiльше 6 рокiв, пiдтримувались у робочому станi вiднесенi до iнших основних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв,тис. грн.: Найменування Первiсна вартiсть Знос Будiвлi та споруди 23061 4045 Машини та обладнання 2856 1954 Транспорт 71868 41518 Iнструмент, меблi 244 152 Багаторiчнi насадження 470 160 МНМА 355 355 Всього 98854 48184 Сума нарахованої амортизацiї у звiтному перiодi 7793 тис грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди 17,54% 2. Машини та обладнання 68,42% 3. Транспортнi засоби 57,77% 4. Iнструмент, меблi 62,30% 5. Багаторiчнi насадження 34,04 % 6. МНМА 100 % Ступiнь використання основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди - 99,5% 2. Машини та обладнання - 98,4% 3. Транспортнi засоби - 99,5% 4. Iнструмент, меблi - 98% 5. Багаторiчнi насадження - 100% 5. iншi - 100% Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 1) У 2015 роцi надiйшло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 151 тис.грн., в тому числi: - Будiвлi та споруди -40 тис.грн. - машини та обладнання - 19 тис.грн., - транспортнi засоби- 82 тис. грн. - інструмент, меблі - 10 тис.грн. 2) Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 497 тис.грн., з них: - машини та обладнання - 19 тис.грн.; - транспортнi засоби - 477 тис. грн.; - iнструментiв, приладiв, iнвентаря 1 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Обмежень щодо використання основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 60840 65227
Статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(60840.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(45088.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.