ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 143201 138378
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 138888 ) ( 134336 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
4313 4042
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1170 1441
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3936 ) ( 3777 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4761 ) ( 4051 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 3214 ) ( 2345 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 195 1212
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 135 ) ( 435 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 3154 ) ( 1568 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1233 241
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 4387 ) ( 1327 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4387 -1327

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 64507 54110
Витрати на оплату праці 2505 39038 44435
Відрахування на соціальні заходи 2510 14283 16345
Амортизація 2515 7806 8538
Інші операційні витрати 2520 7357 4682
Разом 2550 132991 128110

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5147016 5147016
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5147016 5147016
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.8523385 0.2578193
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.8523385 0.2578193
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Згiдно до облiкової полiтики: Дохiд визнавати пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнавати у звiтному перiодi пiсля надання послуг, виходячи з стадiї завершення робiт по кожному договору. Оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи повиннi вiдображатися у звiтному перiодi пiсля оформлення акта виконаних робiт (надання послуг), застосовувати спосiб вивчення виконаної роботи, за винятком випадкiв, коли дохiд вiд надання послуг не може бути достовiрно визначений. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнавати в момент передачi ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товар. Дохiд вiд операцiйної оренди вiдображати рiвномiрно протягом термiну оренди. Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої себестоiмости робiт, послуг для основного i допомiжного виробництв здiйснювати iз застосуванням простого методу. Прийняти в якостi бази розподiлу змiнних та постiйних розподiлених загальновиробничих витрат кiлькiсть годин роботи транспорту вiдповiдної номенклатурної групи. Всi статтi рiчної та промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до П(С)БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знакiв. У мiру затвердження Мiнiстерством фiнансiв України нових П(С)БО, Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку нових МСФЗ, а також змiн до них, можливi доповнення до облiкової полiтики пiдприємства. Розшифровка рядкiв Звiту про фiнансовi результати: ДОХОДИ ряд. 2000 "Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг)" - 143201 тис.грн.: * реалiзацiї товарiв - 14163 тис. грн.; * реалiзацiї послуг - 129038 тис. грн. ряд.2120 "Iншi операцiйнi доходи" - 1170 тис. грн. складаються з: * вартостi реалiзованих виробничих запасiв та iнших оборотних активiв - 896 тис.грн. * доходiв вiд оренди - 8 тис.грн. * доходи по отриманим штрафам, пеням - 16 тис.грн. * iншi операцiйнi доходи - 250 тис. грн. ряд.2240 "Iншi доходи" - 195 тис. грн. - складаються iз: * доходiв вiд реалiзацiї необоротних активiв - 111 тис.грн. * доходи вiд оприбуткування ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв - 84 тис. грн. ВИТРАТИ ряд. 2050 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 138888 тис. грн. ряд.2180 "Iншi операцiйнi витрати" - 4761 тис. грн. складаються з: * собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв - 860 тис.грн.; * сумнiвнi борги - 1743 тис. грн. * нестачи та втрати вiд пошкодження цiнностей - 17 тис. грн. * отриманi штрафи, пенi - 72 тис.грн. * iнших витрат господарської дiяльностi, якi згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського облiку мають вiдноситись до складу операцiйних витрат - 2069 тис. грн. ряд.2270 "Iншi витрати" - 135 тис. грн.: " Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв - 109 тис. грн. " Лiквiдацiї основних засобiв - 26 тис. грн. ряд. 2300 "Витрати (дохiд) з податку на прибуток" - (1233) тис. грн. - сума, розрахована у вiдповiдностi до дiючого законодавства та П(С)БО, з урахуванням змiн в складi вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна