ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
160753 161517
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4829 1250
Надходження від повернення авансів 3020 2074 46
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 763 547
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 20170 ) ( 23855 )
Праці 3105 ( 31085 ) ( 35729 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 16106 ) ( 17964 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 18069 ) ( 21588 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 283 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 10343 ) ( 14489 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 6816 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 80202 ) ( 60304 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 97 ) ( 30 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2628 ) ( 2005 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 62 1885
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 506
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 36 ) ( 2388 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -36 -1882
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 26 3
Залишок коштів на початок року 3405 19 16
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 45 19

Примітки: Грошовi кошти включають: ряд.3405 "Залишок коштiв на початок року" - 19 тис. грн.: - в касi - 0 тис. грн. - на поточних рахунках - 19 тис. грн. ряд.3415 "Залишок коштiв на кiнець року" - 45 тис. грн.: - на поточних рахунках - 45 тис.грн. - у кассi - 0 тис. грн. Ряд. 3095 "Iншi надходження" - 763 тис. грн.: - Вiдшкодування страховою компанiєю витрат по ДТП - 6,4 тис.грн .; - Вiдсотки банку на залишок коштiв по розрахунковому рахунку - 0,7тис.грн; - Вiдшкодування матерiальних збиткiв - 0,4 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат за лiкарняним листком вiд ФСС з НС в результатi нещасного випадку на виробництвi - 10,0 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат за лiкарняним листком вiд ФСС з ТВП - 723,5 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат по виплатах учасникам лiквiдацiї ЧАЕС вiд УСЗН - 21,7тис.грн. Ряд. 3190 "Iншi витрачання" - 2628 тис. грн.: - Витрати по утриманням iз заробiтної плати алiментiв, штрафiв, пожертвувань i профвнескiв - 1455,7 тис.грн .; - Обов'язкове страхування водiїв вiд НС - 74,1 тис.грн .; - Обов'язкове страхування ГПО транспортного засобу - 122,0 тис.грн; - Виплати за лiкарняними листками - 596,6 тис.грн; - Вiдшкодування витрат на вiдрядження - 379,9 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна