ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Губарєв Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

20.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01236070
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 85300, Донецька область, д/н, м.Покровськ, вул.Захисникiв України, буд. 31
5. Міжміський код, телефон та факс (06239) 2 10 12, (06239) 2 06 84
6. Електронна поштова адреса popova_av@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№73(2578), ВIДОМОСТI НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

18.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://ukrstroy.prat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.04.2017

(дата)