ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.11.2010993/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA0507671008Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні8.76514701645087860.16100
Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 5147016 шт. Номiнал одного цiнного папера 8.76 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось.Торгiвля акцiями на бiржi у 2016 роцi не вiдбувалася. Акцiї, випущенi емiтентом, процедуру лiстингу не проходили. Заяву на допуск до лiстингу не подавали. Делiстинг не здiйснювали. Розмiщення акцiй закрите. Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.08.2016 року було прийняте рiшення щодо змiни найменування з ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД". Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ві 01.11.2010 року, реєстраційний №993/1/10, видане 21 липня 2011 року ДКЦПФР ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд", вважати таким, що втратило чинність. Дата видачі нового свідоцтва - 22.11.2016 р.