ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 42005 38716 0 0 42005 38716
будівлі та споруди 10359 10144 0 0 10359 10144
машини та обладнання 902 693 0 0 902 693
транспортні засоби 30350 27556 0 0 30350 27556
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 394 323 0 0 394 323
2. Невиробничого призначення: 8665 8606 0 0 8606 8665
будівлі та споруди 8657 8599 0 0 8657 8599
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 8 7 0 0 8 7
Усього 50670 47322 0 0 50670 47322
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1.Будiвлi та споруди - вiд 25 рокiв, остання будiвля була введена в експлуатацiю в 2012 роцi. Будiвлi та споруди пiдтримуються у робочому станi, проводилися поточнi та капiтальнi ремонти. 2. Машини та обладнання - бiльше 10 рокiв, весь термiн використання працювали на знос, вiдновлень не було. До складу групи вiдноситься: обладнання, автонавантажувач, верстаки, пiдйомники, устаткування для миття автомобiлiв, шиноремонтне i шиномонтажне обладнання та iн. 3. Транспортнi засоби - вантажнi бiльше 12 рокiв, пасажирськi бiльше 6 рокiв. Технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв проводились своєчасно вiдповiдно до термiну пробiгу. 4. Iнструменти, прилади, iнвентар - бiльше 6 рокiв, пiдтримувались у робочому станi вiднесенi до iнших основних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв,тис. грн.: Найменування Первiсна вартiсть Знос Будiвлi та споруди 23467 4724 Машини та обладнання 2870 2177 Транспорт 75462 47906 Iнструмент, меблi 248 180 Багаторiчнi насадження 470 208 МНМА 477 477 Всього 102994 55672 Сума нарахованої амортизацiї у звiтному перiодi 7655 тис грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди 20,13% 2. Машини та обладнання 75,86% 3. Транспортнi засоби 63,48% 4. Iнструмент, меблi 72,55% 5. Багаторiчнi насадження 44,21 % 6. МНМА 100 % Ступiнь використання основних засобiв: 1. Будiвлi та споруди - 99,5% 2. Машини та обладнання - 98,4% 3. Транспортнi засоби - 99,5% 4. Iнструмент, меблi - 98% 5. Багаторiчнi насадження - 100% 5. МНМА - 100% Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 1) Надiйшло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 4317 тис.грн., в тому числi: - Будiвлi та споруди -406 тис.грн. - машини та обладнання - 71 тис.грн., - транспортнi засоби- 3709 тис. грн. - інструмент, меблі - 6 тис.грн. - МНМА - 125 тис. грн. 2) Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 177 тис.грн., з них: - машини та обладнання - 57 тис.грн.; - транспортнi засоби - 115 тис. грн.; - iнструментiв, приладiв, iнвентаря - 2 тис.грн. - МНМА - 3 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Обмежень щодо використання основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 55984 60840
Статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 45088 45088
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(55984.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(45088.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.