ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1493 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 14843 X X
Усього зобов'язань X 16336 X X
Опис Непогашена частина боргу; Податковi зобовязання - 1493 тис. грн.: ПДВ - 595 тис. грн. Податок з доходiв фiзичних осiб - 811 тис. грн. Податок на нерухомiсть - 1 тис. грн. Орендна плата за землю 18 тис. грн. Воєний збiр 68 тис.грн. Непогашена частина боргу;Iншi зобовязання - 14843 тис. грн.: "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 7013 тис. грн. Найбiльш вагомими кредиторами станом на 31.12.2016 є: ТОВ ГазУкраїна2020 - 4243 тис.грн. ПрАТ "ДМЗ" - 1467 тис. грн. "Поточнi зобов'язання за отриманими авансами" - 21 тис.грн. "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - 970 тис. грн. складається iз зобов'язань: Единий соцiальний внесок - 970 тис. грн. "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - 3579 тис. грн. Поточнi забезпечення - 2664 тис. грн. "Iншi поточнi зобов'язання" - показується сума зобов'язань, якi не можуть бути включенi до iнших статей роздiлу "Поточнi зобов'язання", в сумi 596 тис. грн., що складаються з: Податкового кредиту на суму 450 тис. грн. Розрахункiв по виконавчим документам - 63 тис. грн. Заборгованостi пiдзвiтним особам - 17 тис. грн. Розрахункiв з профкомом на суму 43 тис.грн. Благодiйнi внески - 23 тис. грн.