ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

120.04.2016150000.00076058.000197.218
Зміст інформації:
20 квітня 2016 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" (Протокол вiд 20.04.2016р. № 1) було прийнято рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2017 року: 1. характер правочинів - продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.; 2. характер правочинів - купівля ТМЦ, основних засобів, послуг, гранична сукупна вартість правочинів - 150 000 000,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на момент прийняття рішення: 76058 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсотках): 197.22% та 65.74% (для правочинів граничною вартістю 50 млн.грн). Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 145 804 штук голосуючих акцій, що складає 99,9765% голосуючих акцій (голосів) по відношенню до їх загальної кількості. Результати голосування: ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.