ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Губарєв Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 079612, 14.10.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження*** 1947
5) освіта*** Харкiвський автомобiльно-дорожнiй iнститут. Автомобiльний транспорт
6) стаж роботи (років)*** 51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - старший iнженер служби експлуатацiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2014, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Згiдно Статута Товариства до компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Голова Правлiння Товариства має право: 1) здiйснювати повсякденне керiвництво дiяльнiстю Товариства; 2) без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства; 3) самостiйно укладати угоди, вартiсть яких не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства; 4) за згодою з Наглядовою радою укладати угоди, вартiсть яких перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства 5) за згодою з Наглядовою радою укладати угоди, незалежно вiд їх вартостi, перелiк яких встановлено даним Статутом 6) затверджувати посадовi обов'язки працiвникiв Товариства; 7) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння i головними спецiалiстами Товариства; 8) приймати на роботу i звiльняти робiтникiв Товариства (за виключенням членiв Правлiння та керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв). 9) укладати колективний договiр iз профспiлковою органiзацiєю трудового колективу вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства; 10) виконувати iншi функцiї, мати права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначенi додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння мають право: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного; 5. у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння; 6. вимагати скликання засiдання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiми на Загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцiй голови або члена Правлiння. Розмiр винагороди головi та члену Правлiння встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рiшенням Наглядової ради; 9. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх завдань. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1. дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; 4. особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi; 5. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 6. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї посадової дiяльностi; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 9. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10. забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; 11. забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Голова правлiння Губарєв Володимир Миколайович. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначений на посаду згiдно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" вiд 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: за останні 5 років та на даний час обiймає посаду голови правлiння ПрАТ "Автопiдприємство "Укрбуд". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 51 рік, з них на керiвних посадах - 33 роки. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дударєв Вячеслав Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 604876, 06.03.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** Горлiвська фiлiя Донецького полiтихничного iнститута. Автомобiлi та Автомобiльне господарство
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - iнженер I категорiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2014, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, котрi вiдповiдно до дiючого законодавства, Статуту або рiшень Зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органу i Наглядової Ради Товариства. Правлiння Товариства має право розглядати i приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства вiдповiдно до "Положення про виконавчий орган". Правлiння виконує функцiї, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначенi додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння мають право: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного; 5. у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння; 6. вимагати скликання засiдання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiми на Загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцiй голови або члена Правлiння. Розмiр винагороди головi та члену Правлiння встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рiшенням Наглядової ради; 9. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх завдань. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1. дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; 4. особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi; 5. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 6. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї посадової дiяльностi; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 9. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10. забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; 11. забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Член правлiння Дударєв Вячеслав Олександрович. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначений на посаду згiдно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" вiд 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: за останні 5 років та на данний час обiймає посаду головного iнженера ПрАТ "Автопiдприємство "Укрбуд". Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зайцева Тетяна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 967750, 21.08.1997, . Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження*** 1953
5) освіта*** Ростовський на - Дону iнститут народного господарства. Бухгалтерський облiк в промисловостi.
6) стаж роботи (років)*** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Димитрiвський експериментально - механiчний завод" - головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2014, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, котрi вiдповiдно до дiючого законодавства, Статуту або рiшень Зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органу i Наглядової Ради Товариства. Правлiння Товариства має право розглядати i приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства вiдповiдно до "Положення про виконавчий орган". Правлiння виконує функцiї, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначенi додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння мають право: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного; 5. у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння; 6. вимагати скликання засiдання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiми на Загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцiй голови або члена Правлiння. Розмiр винагороди головi та члену Правлiння встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рiшенням Наглядової ради; 9. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх завдань. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1. дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; 4. особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi; 5. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 6. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї посадової дiяльностi; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 9. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10. забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; 11. забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Член правлiння Зайцева Тетяна Iванiвна. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначена на посаду згiдно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" вiд 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: протягом останніх 5 років та на даний час обiймає посаду заступника директора з економiки ПрАТ "Автопiдприємство "Укрбуд". Загальний стаж роботи - 42 роки. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Замишляєв Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 967751, 21.08.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження*** 1953
5) освіта*** Донецькiй полiтихничний iнститут. Автомобiльний транспорт.
6) стаж роботи (років)*** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - начальник вiддiлу експлуатацiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2014, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, котрi вiдповiдно до дiючого законодавства, Статуту або рiшень Зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органу i Наглядової Ради Товариства. Правлiння Товариства має право розглядати i приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства вiдповiдно до "Положення про виконавчий орган". Правлiння виконує функцiї, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначенi додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння мають право: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного; 5. у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння; 6. вимагати скликання засiдання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiми на Загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцiй голови або члена Правлiння. Розмiр винагороди головi та члену Правлiння встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рiшенням Наглядової ради; 9. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх завдань. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1. дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; 4. особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi; 5. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 6. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї посадової дiяльностi; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 9. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10. забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; 11. забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Член правлiння Замишляєв Василь Васильович. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначений на посаду згiдно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" вiд 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: протягом останніх 5 років та на даний час обiймає посаду начальника гаражної служби ПрАТ "Автопiдприємство "Укрбуд". Загальний стаж роботи - 42 роки. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Олександра Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** Харкiвський фiнансово - економiчний iнститут. Бухгалтерський облiк.
6) стаж роботи (років)*** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2014, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статута Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, котрi вiдповiдно до дiючого законодавства, Статуту або рiшень Зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органу i Наглядової Ради Товариства. Правлiння Товариства має право розглядати i приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства вiдповiдно до "Положення про виконавчий орган". Правлiння виконує функцiї, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначенi додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння мають право: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного; 5. у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння; 6. вимагати скликання засiдання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiми на Загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцiй голови або члена Правлiння. Розмiр винагороди головi та члену Правлiння встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рiшенням Наглядової ради; 9. здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх завдань. Згiдно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1. дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; 4. особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi; 5. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 6. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї посадової дiяльностi; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 9. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10. забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; 11. забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Член правлiння Попова Олександра Володимирiвна. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначена на посаду згiдно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" вiд 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ "Автопiдприємство "Укрбуд" - головний бухгалтер, член Правлiння. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пономарьова Тетяна Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК, 154623, 31.05.2005, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку
4) рік народження*** 1956
5) освіта*** Донецький нацiональний унiверсiтет, економiст.
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПТ "Ремпобутмаш"- головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 3 (три) роки
9) опис Ревiзор має право: 1. отримувати вiд органiв Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3 робочих днiв з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують прийняття рiшень Загальними зборами; 3. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; 4. бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 5. брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння; 6. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок; 7. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 8. залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; 9. на доступ на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства; 10. отримувати винагороду за виконання функцiй Ревiзора. Розмiр винагороди Ревiзора встановлюється у договорi, який укладається з Ревiзором, на умовах, затверджених Загальними зборами. Обов`язки Ревiзора: 1. проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; 2. проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3. своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв або осiб чи органiв Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень, висновкiв; 4. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; 5. не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконання обов'язкiв Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6. надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв та висновкiв Ревiзора; 7. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 8. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 9. дiяти в iнтересах Товариства, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням. Ревiзор Пономарьова Тетяна Леонiдiвна. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначена на посаду згiдно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" вiд 24.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: за останнi 5 рокiв та на даний час обiймає посаду ведучого спецiалiста дирекцiї по управлiнню власнiстю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 41 рік. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головiн Вiктор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 432718, 11.05.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** Донецький полiтехнiчний iнститут. Автомобiлi та автогосподарство
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** СП "Концерн "Энерго"- начальник колони.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.08.2016, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту до компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рiшення питання про придбання Товариства акцiй, що випускаються їм та реалiзацiю викуплених акцiй; 3) аналiз дiй Правлiння по управлiнню Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики , пiдтримки номенклатури товарiв i послуг; 4) попереднє узгодження рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що пiдлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акцiонерiв 5) визначення форми контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства 6) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 7) визначення розмiру та умов оплати працi посадових осiб органiв управлiння Товариством, окрiм членiв Наглядової ради; 8) надання Головi Правлiння згоди на укладання угод, вартiсть яких перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства; 9) прийняття рiшень про використання резервного капiталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правлiння та членiв Правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї до найближчих загальних зборiв акцiонерiв. Згiдно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, фiлiй та представництв Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння: 1) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; 2) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiми на Загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; 4) бути присутнiми на засiданнях Правлiння; 5) вимагати скликання засiдання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється у договорi або контрактi, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рiшенням Загальних зборiв; 8) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; 8) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Член Наглядової ради Головiн Вiктор Петрович. Призначений на посаду на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв товариства (Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.)строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: за останнi 5 рокiв та на даний час обiймає посаду директора Центральної автобази ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 33 роки. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Падалка Iнна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 223109, 27.01.1998, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Харкiвський юридичний iнститут. Правознавство
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Спiльне Українсько-Либерiйське пiдприємство "Кабi" - головний спецiалiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.08.2016, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту до компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рiшення питання про придбання Товариства акцiй, що випускаються їм та реалiзацiю викуплених акцiй; 3) аналiз дiй Правлiння по управлiнню Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики , пiдтримки номенклатури товарiв i послуг; 4) попереднє узгодження рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що пiдлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акцiонерiв 5) визначення форми контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства 6) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 7) визначення розмiру та умов оплати працi посадових осiб органiв управлiння Товариством, окрiм членiв Наглядової ради; 8) надання Головi Правлiння згоди на укладання угод, вартiсть яких перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства; 9) прийняття рiшень про використання резервного капiталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правлiння та членiв Правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї до найближчих загальних зборiв акцiонерiв. Згiдно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, фiлiй та представництв Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння: 1) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; 2) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiми на Загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; 4) бути присутнiми на засiданнях Правлiння; 5) вимагати скликання засiдання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється у договорi або контрактi, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рiшенням Загальних зборiв; 8) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; 8) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Член Наглядової ради Падалка Iнна Василiвна. Призначена на посаду на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв товариства (Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.)строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: за останнi 5 рокiв та на даний час обiймає посаду заступника директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ачкасов Денис Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 496299, 07.10.1996, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження*** 1980
5) освіта*** Донецький інститут автомобільного транспорту. Автомобiлi та автогосподарство.
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод", головний спеціаліст відділу з організації роботи автомобільного траспорту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.08.2016, 3 (три) роки
9) опис Згiдно Статуту до компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рiшення питання про придбання Товариства акцiй, що випускаються їм та реалiзацiю викуплених акцiй; 3) аналiз дiй Правлiння по управлiнню Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики , пiдтримки номенклатури товарiв i послуг; 4) попереднє узгодження рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що пiдлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акцiонерiв 5) визначення форми контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства 6) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 7) визначення розмiру та умов оплати працi посадових осiб органiв управлiння Товариством, окрiм членiв Наглядової ради; 8) надання Головi Правлiння згоди на укладання угод, вартiсть яких перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства; 9) прийняття рiшень про використання резервного капiталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правлiння та членiв Правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї до найближчих загальних зборiв акцiонерiв. Згiдно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, фiлiй та представництв Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння: 1) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; 2) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiми на Загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; 4) бути присутнiми на засiданнях Правлiння; 5) вимагати скликання засiдання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється у договорi або контрактi, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рiшенням Загальних зборiв; 8) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; 8) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Згідно рішення позачергових зборів загальних зборів Товариства(Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.)Наглядова рада була відкликана у повному складі у зв'язку з достроковим припиненням повноважень. Обраний новий склад Наглядової ради. Голова Наглядової ради Ачкасов Денис Володимирович. Призначений на посаду на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв товариства (Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.) та рiшення Наглядової ради (Протокол б/н вiд 30.08.2016р.)строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: головний спеціаліст відділу з організації роботи автомобільного траспорту. На даний час обiймає посаду начальник відділу з організації роботи автомобільного траспорту Дирекції з автомобільного транспорту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 17 років. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Олександра Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** Харкiвський фiнансово - економiчний iнститут. Бухгалтерський облiк.
6) стаж роботи (років)*** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Красноармiйське автопiдприємство "Укрбуд" - заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.04.1996, Безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї: 1. Головний бухгалтер виконує загальне керiвництво бухгалтерською службою, а також займається питаннями органiзацiї, методологiї i механiзацiї облiку, виступає вiд iменi пiдприємства у фiнансових, банкiвських, арбiтражних, господарських та в iнших органiзацiях по питанням, якi вiдносяться до облiку фiнансової дiяльностi. 2.Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства у вiдповiдностi з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-Х1V "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положення (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв i збереженням власностi пiдприємства. 3. Формувє у вiдповiдностi до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства. 4. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних документiв, якi використовуються для оформлення господарських операцiй, розробцi форм документiв внутрiшнiх бухгалтерських звiтiв. 5. Забезпечує порядок проведення iнвентаризацiї, контроль за проведенням господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. 6. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю, брати участь у розробцi та впровадженнi засобiв програмного забезпечення. 7. Формує i своєчасно надавати повну та достовiрну бухгалтерську iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи та витрати. 8. Органiзовує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, органiзовує облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. 9. Органiзовує облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. 10. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення розрахункiв по заробiтнiй платi, правильне нарахування та перерахування податкiв i зборiв до державного та мiсцевого бюджету, страхових внескiв до державних соцiальних фондiв. 11. Здiйснює контроль за оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачання фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. 12. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i невиробничих витрат. 13. Вживає заходи щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства. 14. Бере участь в оформленнi матерiалiв щодо недостач i розкраданням грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, контролювати передачу в необхiдних випадках матерiалiв у слiдчi i судовi органи. 15. Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. 16. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi даних первинних документiв i бухгалтерських записiв по нацiональним та мiжнародним стандартам, надання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. 17. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. 18. Керує робiтниками бухгалтерiї. 19. Зобов'язан дотримуватися обов'язкiв по охоронi працi, якi передбаченi кол. договором та правилами внутришнього трудового розпорядку, знати та виконувати вимогу нормативних актiв по техницi безпеки, пожежної безпеки, правил користування розрахунковою технiкою. Головний бухгалтер Попова Олександра Володимирiвна. Призначена на посаду згiдно Наказу№ 50-к вiд 03.04.1996р. безстроково. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Перелiк посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер, член Правління. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Змiн на посадi протягом року не було. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняГубарєв Володимир МиколайовичВВ, 079612, 14.10.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi000000
Член правлiнняДударєв Вячеслав ОлександровичВА, 604876, 06.03.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi000000
Член правлiнняЗайцева Тетяна IванiвнаВА, 967750, 21.08.1997, . Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi000000
Член правлiнняЗамишляєв Василь ВасильовичВА, 967751, 21.08.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi000000
Член правлiнняПопова Олександра ВолодимирiвнаВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi000000
РевiзорПономарьова Тетяна ЛеонiдiвнаВК, 154623, 31.05.2005, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку000000
Член Наглядової радиГоловiн Вiктор ПетровичВВ, 432718, 11.05.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.000000
Член Наглядової радиПадалка Iнна ВасилiвнаВВ, 223109, 27.01.1998, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi000000
Голова Наглядової радиАчкасов Денис ВолодимировичВА, 496299, 07.10.1996, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.000000
Головний бухгалтерПопова Олександра ВолодимирiвнаВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.