ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 99.976
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт i висновки Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства. 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства. Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї: Дударєв Вячеслав Олександрович Члени лiчильної комiсiї: Замишляєв Василь Васильович, Тарасенко Ольга Георгiївна Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 4. Звiт i висновки Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: 1. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк не здiйснювати. 2. Збиток Товариства по результатам дiяльностi за 2015 рiк покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв. 3. Рiчнi дивiденди за 2015 рiк не нараховувати та не виплачувати. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 24.04.2017 року: 1. характер правочинiв - продаж та/або поставка ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн.; 2. характер правочинiв - купiвля ТМЦ, основних засобiв, послуг, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 150 000 000,00 грн. Запропонував уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голову Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: 1. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в новiй редакцiї. 2. Доручити головi Правлiння Товариства Губарєву В.М. пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю цього Статуту у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: 1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в новiй редакцiї. 2. Внести змiни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в новiй редакцiї. 3. Доручити головi Правлiння Товариства Губарєву Володимиру Миколайовичу пiдписати щойно затвердженi новi редакцiї Положення про Загальнi збори Товариства. Положення про Наглядову раду Товариства. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 30.08.2016
Кворум зборів** 99.976
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 2. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 3. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 5. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. 6. Внесення змiн до Статуту Товариства. 7. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства. Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї: Дударєв Вячеслав Олександрович Члени лiчильної комiсiї: Замишляєв Василь Васильович, Тарасенко Ольга Георгiївна Рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 2. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Товариства - Головiна Вiктора Петровича, члена Наглядової ради Товариства - Падалка Iнни Василiвни, члена Наглядової ради Товариства - Кушка Лiлiї Борисiвни. Рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 3. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Обраними членами Наглядової ради Товариства є: Ачкасов Денис Володимирович Головiн Вiктор Петрович Падалка Iнна Василiвна Рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (типову форму договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Правлiння Товариства укласти та пiдписати цi вiльно - правовi договори з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах вiд iменi Товариства. Рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 5. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Змiнити повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" та затвердити таке повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД". Змiнити скорочене найменування Товариства ПрАТ "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АП "УКРБУД" та затвердити таке скорочене найменування Товариства - ПрАТ "АП "УКРБУД". Рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 6. Внесення змiн до Статуту Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: 1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в новiй редакцiї. 2. Доручити головi Правлiння Товариства Губарєву В.М. пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю цього Статуту у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. Рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 7. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Внести змiни та доповнення до наступних внутрiшнiх положень Товариства, шляхом викладення їх в новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Правлiння Товариства; Положення про Ревiзора Товариства. Затвердити зазначенi новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства. Доручити головi Правлiння Товариства Губарєву В.М. пiдписати щойно затвердженi новi редакцiї Положення про Загальнi збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Правлiння Товариства; Положення про Ревiзора Товариства. Рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.