ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070
Територія   за КОАТУУ 1413200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Вантажний автомобільний транспорт за КВЕД 49.41
Середня кількість працівників1 594    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 85300 Донецька область м.Покровськ вул.Захисникiв України, буд. 31, т.(06239) 2 10 12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 73 61
первісна вартість 1001 127 128
накопичена амортизація 1002 54 67
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 50670 47322
первісна вартість 1011 98854 102994
знос 1012 48184 55672
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 455 316
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 51198 47699
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4947 6819
Виробничі запаси 1101 4933 6819
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 14 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 18500 14856
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
303 2717
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1065 123
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 45 101
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 45 101
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 5
Усього за розділом II 1195 24860 24621
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 76058 72320

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 45088 45088
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1444 1444
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14308 9452
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 60840 55984
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7444 7013
за розрахунками з бюджетом 1620 1589 1493
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1247 970
за розрахунками з оплати праці 1630 2456 3579
за одержаними авансами 1635 0 21
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 2340 2664
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 142 596
Усього за розділом IІІ 1695 15218 16336
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 76058 72320

Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно Закону України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та затвердженим Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей своєї дiяльностi i технологiї обробки облiкових даних. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика пiдприємства у звiтному перiодi не змiнювалась. БАЛАНС. Згiдно до облiкової полiтики: При веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi застосовувати тi професiйнi судження та положення системи облiку, якi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. Встановити межу суттєвостi для: окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i власного капiталу пiдприємства - 5% пiдсумку всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно; окремих видiв доходiв i витрат - 2% чистого прибутку (збитку) пiдприємства; проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв застосовувати вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi, у розмiрi 10% такого вiдхилення; визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%; статей фiнансової звiтностi - 1000 гривень. Основними засобами визнавати матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу) i вартiсть бiльше 6000 грн. Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання бiльше одного року, вартiстю менше 6000 гривень iншими необоротними матерiальними активами. Амортизацiю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховувати за прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховувати в розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання таких об'єктiв. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв та їх лiквiдацiйну вартiсть визначає постiйно дiюча комiсiя. Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi преоцененного об'єкта щомiсяця включати пропорцiйно нарахованої амортизацiї до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу. Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати протягом строку їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. Переоцiнку об'єктiв нематерiальних активiв не виробляти зважаючи на вiдсутнiсть активного ринку щодо них. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображати в сумi зазначених активiв i зобов'язань, визначених на кожну дату складання фiнансової звiтностi. Фiнансовi активи, придбанi в результатi систематичних операцiй, визнавати на дату виконання контракту. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавати їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати включати в собiвартiсть придбаних запасiв або загальною сумою вiдображати на окремих субрахунках кожного рахунку облiку запасiв з подальшим їх розподiлом за середнiм вiдсотком. При вiдпуску у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Величину резерву сумнiвних боргiв обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. До грошовим коштам та їх еквiвалентiв вiдносити грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання. Створювати забезпечення для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпускних працiвникам пiдприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати та коефiцiєнта, обчисленого вiдношенням рiчної планової суми на оплату вiдпускних до загального рiчного планового фонду оплати працi. Всi статтi рiчної та промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знакiв. У мiру затвердження Мiнiстерством фiнансiв України нових П(С)БО, Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку нових МСФЗ, а також змiн до них, можливi доповнення до облiкової полiтики пiдприємства. Розшифровка рядкiв балансу: -------------- Рядок 1000 "Нематерiальнi активи" - 61 тис. грн., яка складається з вартостi: - програмнє забезпечення - 61тис.грн. В поточному перiодi нарахована амортiзацiя у розмiрi 13 тис. грн., надiйшло iнших нематерiальних активiв 1 тис. грн. . Рядок 1010-1012 "Основнi засоби", тис. грн.: Група Первiсна вартiсть Знос Остаточна вартiсть Ступiнь зносу Будинки, споруди та передавальнi пристрої 23467 4724 18743 20,1 Машини та обладнання 2870 2177 693 75,9 Транспортнi засоби 75462 47906 27556 63,5 Iнструменти, прилади, iнвентар 248 180 68 72,6 Багаторiчнi насадження 470 208 262 44,2 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 477 477 0 100,00 Всього 102994 55672 47322 54,1 Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 1) У 2016 роцi надiйшло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 4317 тис.грн., в тому числi: - Будiвлi та споруди -406 тис.грн. - машини та обладнання - 71 тис.грн., - транспортнi засоби- 3709 тис. грн. - iнструмент, меблi - 6 тис.грн. - МНМА - 125 тис.грн. 2) Вибуло основних засобiв (за первiсною вартiстю) на суму 177 тис.грн. та нарахованим зносом 167 тис. грн., з них вiдповiдно: - машини та обладнання - 57 та 55 тис.грн.; - транспортнi засоби - 115 та 107 тис. грн.; - iнструментiв, приладiв, iнвентаря - 2 тис.грн. повнiстю зношенi; - МНМА - 3 тис. грн. зi 100% зносом Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Протягом року нараховане 7655 тис. грн., у т.ч.: - за рахунок собiвартостi - 7261 тис. грн. - адмiнiстративних витрат - 334 тис. грн. - переданих в оренду - 60 тис. грн. Рядок 1100 "Запаси" - 6819 (тис. грн.) : - Сировина i матерiали - 509 - Паливо - 3271 - Запаснi частини - 3008 - МШП та iншi матерiали - 31 Рядок 1125 "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" - 14856 тис. грн. Вiдображено за чистою вартiстю реалiзацiї. Резерв нараховане на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторi у сумi 12 тис. грн. В складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2016 р. найбiльш вагомими дебiторами є: ПАТ "ШУ "Покровське"- 5946 тис.грн. Фiлiя "Збагачувальна фабрика "Свято Варваринська" ЗАТ ДМЗ - 1999,7 тис.грн. ШБК ТОВ "Донецькшахтопроходка" - 5807 тис.грн. ТОВ "Шахтобудiвельна компанiя" - 935 тис.грн. Рядок 1130 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" - 2717 тис. грн. - попередня оплата за товари (роботи, послуги) постачальникам. Вiдображено за чистою вартiстю реалiзацiї. Резерв нараховане на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторi у сумi 9 тис. грн. Основнi дебiтори: ТОВ Фьюил Систем - 1522 ТОВ Автогруп - 829 Донецкоблэнерго ДТЕК ПАТ - 217 Рядок 1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 123 тис. грн., якi складаються з заборгованостi по розрахункам: - Розрахунки по страхуванню майна - 35 - ФСС НВН - 58 - Iншi дебiтори - 30 рядок 1190 "Iншi оборотнi активи" - 5 тис. грн. - податковi зобов'язання i кредит з ПДВ. Рядок 1400 "Статутний капiтал" - 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.), розподiлений на 5147016 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 8,76 грн. Протягом 2016 року розмiр статутного капiталу не змiнювався. Рядок 1415 "Резервний капiтал" - 1444 тис. грн. - утворений за рахунок вiдрахування частки отриманих прибуткiв, вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду резервний капiтал не нараховувався. Рядок 1420 "Нерозподiлений прибуток" - 9452 тис. грн.: - нерозподiлений прибуток на початок року - 14308 тис. грн. - збиток поточного року - 4856 тис. грн. Рядок 1615 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 7013 тис. грн. Найбiльш вагомими кредиторами станом на 31.12.2016 є: ТОВ ГазУкраїна2020 - 4243 тис.грн. ПрАТ "Донецксталь" - металургiний завод"- 1467 тис. грн. ТОВ Донавтокомплект - 318 тис. грн. Рядок 1620 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 1493 тис. грн., у тому числi: ПДВ - 595 тис. грн. Податок з доходiв фiзичних осiб - 811тис. грн. Орендна плата за землю 18тис. грн. Воєний збiр 68 тис.грн. Податок на майно 1 тис.грн. Рядок 1625 "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - 970 тис. грн. складається iз зобов'язань - Єдиний соцiальний внесок Рядок 1630 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - 3579 тис. грн. Рядок 1635 "Поточнi зобов'язання за отриманими авансами" - 21 тис. грн. Ряд. 1660 "Поточнi забезпечення" - 2664 тис. грн. - резерв виплати вiдпусток. Рядок 1690 "Iншi поточнi зобов'язання" - показується сума зобов'язань, якi не можуть бути включенi до iнших статей роздiлу "Поточнi зобов'язання", в сумi 596 тис. грн., що складаються з: Податкового кредиту на суму 450 тис. грн. Розрахункiв по виконавчим документам - 63 тис. грн. Заборгованостi пiдзвiтним особам - 17 тис. грн. Розрахункiв з профспiлкою - 43 тис.грн. Благодiйнi внески та iншi - 23 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.