ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 123947 143201
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 122272 ) ( 138888 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1675 4313
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 552 1170
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4302 ) ( 3936 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2755 ) ( 4761 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 4830 ) ( 3214 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 123 195
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 10 ) ( 135 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 4717 ) ( 3154 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -139 -1233
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 4856 ) ( 4387 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4856 -4387

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 61634 64507
Витрати на оплату праці 2505 42685 39038
Відрахування на соціальні заходи 2510 9362 14283
Амортизація 2515 7669 7806
Інші операційні витрати 2520 6985 7357
Разом 2550 128335 132991

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5147016 5147016
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5147016 5147016
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.9434593 -0.8523385
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.9434593 -0.8523385
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Згiдно до облiкової полiтики: Дохiд визнавати пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнавати у звiтному перiодi пiсля надання послуг, виходячи з стадiї завершення робiт по кожному договору. Оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи повиннi вiдображатися у звiтному перiодi пiсля оформлення акта виконаних робiт (надання послуг), застосовувати спосiб вивчення виконаної роботи, за винятком випадкiв, коли дохiд вiд надання послуг не може бути достовiрно визначений. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнавати в момент передачi ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товар. Дохiд вiд операцiйної оренди вiдображати рiвномiрно протягом термiну оренди. Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої себестоiмости робiт, послуг для основного i допомiжного виробництв здiйснювати iз застосуванням простого методу. Прийняти в якостi бази розподiлу змiнних та постiйних розподiлених загальновиробничих витрат кiлькiсть годин роботи транспорту вiдповiдної номенклатурної групи. Всi статтi рiчної та промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до П(С)БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знакiв. У мiру затвердження Мiнiстерством фiнансiв України нових П(С)БО, Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку нових МСФЗ, а також змiн до них, можливi доповнення до облiкової полiтики пiдприємства. Розшифровка рядкiв Звiту про фiнансовi результати: Доходи ряд. 2000 "Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг)" - 123947 тис.грн.: * реалiзацiї товарiв - 638 тис. грн.; * реалiзацiї послуг - 123309 тис. грн. ряд.2120 "Iншi операцiйнi доходи" - 552 тис. грн. складаються з: * вартостi реалiзованих виробничих запасiв та iнших оборотних активiв - 419 тис.грн. * доходiв вiд оренди - 19 тис.грн. * iншi операцiйнi доходи - 114 тис. грн. ряд.2240 "Iншi доходи" - 123 тис. грн. - складаються iз: * доходiв вiд безоплатно отриманих активiв - 6 тис.грн. * доходи вiд iнших доходiв - 117 тис. грн. Витрати ряд. 2050 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 122272 тис. грн.: * реалiзованих товарiв - 624 тис. грн.; * реалiзацiї послуг - 121648 тис. грн. ряд.2180 "Iншi операцiйнi витрати" - 2755 тис. грн. складаються з: * собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв - 370 тис.грн.; * сумнiвнi борги - 12 тис. грн. * нестачи та втрати вiд пошкодження цiнностей - 3 тис. грн. * визнаны штрафи, пенi, неустойки - 93 тис. грн. * iнших витрат господарської дiяльностi, якi згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського облiку мають вiдноситись до складу операцiйних витрат - 2277 тис. грн. ряд.2270 "Iншi витрати" - 10 тис. грн.- залишкова вартiсть списаних основних засобiв


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна