ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за ЄДРПОУ 01236070

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
149458 160753
Повернення податків і зборів 3005 10 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1178 4829
Надходження від повернення авансів 3020 1319 2074
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 19 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1716 763
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 19829 ) ( 20170 )
Праці 3105 ( 33095 ) ( 31085 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9662 ) ( 16106 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 19115 ) ( 18069 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 10872 ) ( 10343 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 8243 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 66294 ) ( 80202 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 97 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2615 ) ( 2628 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3091 62
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 10 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 3045 ) ( 36 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3035 -36
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 56 26
Залишок коштів на початок року 3405 45 19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 101 45

Примітки: ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ Грошовi кошти включають: ряд.3405 "Залишок коштiв на початок року" - 45 тис. грн.: - в касi - 0 тис. грн. - на поточних рахунках - 45 тис. грн. ряд.3415 "Залишок коштiв на кiнець року" - 101 тис. грн.: - на поточних рахунках - 101 тис.грн. - у кассi - 0 тис. грн. Ряд. 3095 "Iншi надходження" - 1716 тис. грн.: - Вiдшкодування сумнiвної заборгованостi - 16 тис.грн .; - Погашення заборгованостi по договору переуступки прав вимоги- 991 тис.грн; - Повернення коштiв на вiдрядження - 4 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат за лiкарняним листком вiд ФСС з НС в результатi нещасного випадку на виробництвi - 3 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат за лiкарняним листком вiд ФСС з ТВП - 681 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат по виплатах учасникам лiквiдацiї ЧАЕС вiд УСЗН - 21 тис.грн. Ряд. 3190 "Iншi витрачання" - 2615 тис. грн.: - Перерахування утриманних iз заробiтної плати алiментiв, штрафiв, - 544 тис.грн .; - Обов'язкове страхування ГПО транспортного засобу та водiїв вiд НС - 193 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат на вiдрядження - 709 тис.грн. - Перерахування пожертвувань iз заробiтної плати - 208 тис. грн.; - Перерахування утриманих профвнескiв iз заробiтної плати робiтникiв - 476 тис.грн. - Перерахування пiльгової пенсiї -426 тис. грн.; - Благодiйна допомога - 59 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Олександра Володимирiвна